PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – דצמבר 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 95.2022


לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2023 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

בין השאר פורסמו לשימוע כללי המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות), כללי המים (תעריפים של ספקים מקומיים) וכללי המים (עלויות להפקה והולכה) ועוד.

תעריפי המים אמורים להתעדכן בהתייחס למגוון פרמטרים ובין השאר: קליטת מים מותפלים ועלותם, שינוי בסך הכל צריכת מים, שינוי בסל התשומות, שינויי מדדים ועוד.

בהתאם למכלול הנתונים, שהוצגו בשימוע שפורסם, המשמעות הינה שהעלות של הכמות המוכרת והכמות שמעל המוכרת לבית ולכל מטרה לצרכני תאגידי מים וביוב ולצרכני ספקים פרטיים עולה בשיעור של כ-2% עד7%, בעיקר בשל עלייה במחירי החשמל ועלויות התפלת המים.

מרווחי החלוקה והאספקה לספקים מקומיים (יישובים מתוכננים) נשארו ללא שינוי והם עומדים על כ-2.3 ש"ח למ"ק, בממוצע.

דיווחים על מספר נפשות

נזכיר, כי עד סוף נובמבר חייב כל ספק מים ביישוב המתוכנן, להצהיר על מספר הנפשות ויחידות הדיור בישוב, לצורך קבלת הקצאה של כמות מוכרת במחיר מוזל.

הכמות המוכרת הוגדרה כ-3.5 מ"ק לנפש לחודש ולא פחות מ-7 מ"ק לחודש ליחידת דיור.

בהתאם לטבלת התעריפים שהוצגה, ניתן לראות שעלות הכמות המוכרת הינה פחות מ-50% מהעלות של הכמות הנוספת.

ספק, שלא יגיש דיווח ותצהיר לגבי מספר הנפשות, תקוצץ הכמות המוכרת, שניתנה לו בשנה קודמת, בשיעור של 20%, והמשמעות יכולה להיות תוספת עלות של עשרות אלפי ש"ח.

ניתן להגיש את הדיווח עד לתחילת ינואר 2023 ללא פגיעה בחישוב הכמות המוכרת, ועל כן אנו מציעים לכל היישובים לבחון שהדיווח אכן הוגש במועד.

נציין, כי הכמות המוכרת, ניתנת רק לצרכנים שבתעודת הזהות שלהם רשום, כי הם תושבי היישוב, ורשות המים דורשת מכל ספק להחזיק במשרדיו צילום העתקי תעודות זהות של כל התושבים שהוצגו בתצהיר שהוגש.

 

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן