PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוקטובר 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 83.2022


הקצאת מים שפירים לחקלאות

באוקטובר 2022, פורסמו לשימוע ציבורי טיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזורי קיצוב) לשנת 2023. על פי השימוע, ההקצאה למים שפירים למטרות חקלאות בשנת 2023 תעמוד על 375 מיליוני מ"ק במערכת הארצית. כמו כן, במידה וכמות המשקעים השנתית עד לחודש אפריל 2023 תעלה על 90% מהממוצע הרב שנתי, תהיה רשות המים רשאית להגדיל את הכמות ב-15 מיליוני מ"ק נוספים.

נזכיר, כי מאז שנת 2008 הוכרזה כל הארץ כאזור קיצוב ומצב זה לא השתנה על אף השיפור במצב מקורות המים. נוכח מצבם של מקורות המים במערכת הארצית ובאזור סובב כינרת, מוצע בשימוע, כי ההקצאה למים לחקלאות באזורים אלו תועמד כבר בתחילת השנה על הכמות המרבית. באזורים האחרים מצב מקורות המים מחייב הקצאה מדורגת שתושפע מהיקף המשקעים השנתי.

הכללים אינם מגבילים את כמות המים להפקה או להספקה למטרות בית מתוך תפיסה שהשימוש למטרות אלו לא צריך להיות מוגבל.

צריכת המים בשנת 2021

לאחרונה פרסמה רשות המים את מכלול נתוני צריכת המים בשנת 2021, וכן נתונים לגבי הצריכה הרב שנתית. בהתאם לפרסום, צריכת המים הכוללת בישראל בשנת 2021 עמדה על 2,391 מיליוני מ"ק.

בחינה של נתוני צריכת המים הרב שנתית מראה את תוואי הצמצום של השימוש במים שפירים למטרות חקלאות, אל מול עלייה מקבילה בשימושי המים השוליים.

ניהול המים הביתיים במרחב הכפרי

בחודש יוני 2022, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי, טיוטת אמות מידה לשירות ואמות מידה הנדסיות לספקים שאינם תאגידי מים וביוב. כפי שצוין, כוונת רשות לגרום לספקים פרטיים במרחב הכפרי להעביר את רישיונות ההספקה לספק אזורי וזאת על ידי הקשחת הדרישות ההנדסיות ואמות המידה לשירות, לצד מענקים שיינתנו רק לספקים מרחביים.

תהליך זה מגלם בתוכו משמעויות רבות לגבי תשתיות המים, נהלי העבודה והתפעול ועוד, ועל כן מומלץ לכל יישוב לבחון את החלופות העומדות בפניו ולהיערך בצורה המיטבית לשינוים הצפויים.

בהקשר זה, וכחלק ממענה אסטרטגי כולל, שאנו מעוניינים לספק לקוחותינו בתחום המים, מצרפת קבוצת ברית פקוח-מבט לקבוצה את ארגון עובדי המים, החל מתחילת שנת 2023, כדי לחזק את הידע והיכולות המקצועיות בתחום המים בנושאים הנדסיים, תפעוליים, רגולטוריים וכלכליים ועל מנת לספק ללקוחותינו את השירות המיטבי בהתמודדות עם השינויים החלים בתחום.

 

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן