PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ספטמבר 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 80.2022


ניהול המים הביתיים במרחב הכפרי

בחודש יוני 2022 פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי, טיוטת אמות מידה לשירות ואמות מידה הנדסיות לספקים שאינם תאגידי מים וביוב. כוונת הרשות לגרום לספקים פרטיים במרחב הכפרי להעביר את רישיונות ההספקה לספק אזורי וזאת על ידי הקשחת הדרישות ההנדסיות ואמות המידה לשירות, לצד מענקים שיינתנו רק לספקים מרחביים.

תהליך זה מגלם בתוכו משמעויות רבות, שחלקן הגדול עדיין אינו ברור עד הסוף. ככל שהתהליך יקודם, נעדכן לגבי המשמעויות והמלצות לפעולה.

הקצאת מים שפירים לחקלאות

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי הוראת שעה לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), לעניין הספקת מים שפירים נוספת למטרות חקלאות בשנת 2022.

על פי הכללים, שפורסמו לשימוע, תותר הספקת מים שפירים לחקלאות בהיקף של עד 15% מעל ההקצאה השנתית למים שפירים לחקלאות. הצריכה הנוספת תחויב בתעריף חריגה הגבוה מהתעריף שנקבע למים השפירים שבהקצאה.

מודל חדש להכרה בעלויות קידוחים

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את "כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה), תשפ"ב-2022. על פי השימוע הקידוחים יחולקו ל-3 סוגים, שלכל אחד תוגדר עלות מתאימה לפי החלוקה שלהלן:

  • קידוחים, שחלפו למעלה מ-50 שנה מהקמתם – ייקבע להם תעריף אחיד.
  • קידוחים, שעדין לא חלפו 50 שנה מהקמתם – יישמר המנגנון של 1,000 שעות הפקה ראשונות בעלות גבוהה יותר, שמגלמת צורך בהחזר הון, ומעבר לכך עלות אחידה.
  • קידוחים חדשים – יקבלו הכרה מואצת להשקעה הונית לתקופה של 5 שנים, לאחר מכן יעברו למנגנון של 1,000 שעות בעלות גבוהה יותר ומעבר לכך ההכרה תהיה בהתאם לתעריף האחיד.

מפלס הכינרת

נכון ליום 18 בספטמבר 2022, עומד מפלס הכינרת על 209.85 מטר מתחת לפני הים. נמוך רק בכ-83 ס"מ מהמפלס המרבי שנרשם במאי 2022. מפלס הכינרת לפני תחילת עונת הגשמים הינו גבוה משמעותית מהקו האדום התחתון העומד על מינוס 213 מטר מתחת פני הים.

 

אנו מאחלים ללקוחותינו שנה טובה ופורייה עם גשמי ברכה במועדם

 

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן