PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוגוסט 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 75.2022


חשבונות מים מסכמים לשנת 2021

מידי שנה לקראת הרבעון האחרון, שולחת חברת מקורות לספקי המים דוח מרכז לשנה קודמת עם הפרשי חיוב/זיכוי לחשבון מים שנתי סופי.

מומלץ, לכל מי שמקבל דוח זה, לבדוק את כמויות המים המפורטות בו לכל סוג שימוש בהתאם לדיווח הכמותי, שהוגש על ידי הספק. זאת בכדי לבקר את החשבון של מקורות ולוודא שלא חלו בו טעיות.

חיוב בגין שימוש במים ביתיים בקיבוצים

בתחילת חודש מאי 2022, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את העקרונות לשינוי תעריפי המים והביוב, שנכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2022.

ביום 21 ביולי 2022, התכנסה מועצת רשות המים וקיבלה החלטה פה אחד, שכל הקיבוצים, לרבות הקיבוצים השיתופיים, יידרשו, החל מיום 1 בינואר 2023, לחייב את כל הצרכנים בתעריפי התקנות.

נציין, כי בכדי לחייב את הצרכנים במחיר המים, נדרש כי לכל צרכן יותקן מונה צריכה, כאשר בקיבוצים שיתופיים, ניתן להמשיך במודל השיתופי, על ידי כך שהקיבוץ הינו זה שישלם את חשבונות המים של החברים.

על פי ניסיוננו, בקיבוצים שהתקינו בהם מוני צריכה, צריכת המים של החברים הצטמצמה משמעותית, עד כדי שיעור של כ-30%, וזאת רק בשל המדידה וללא חיוב הצרכנים בעלות המים.

אנו סבורים, כי צרכנים צריכים לשאת בעלות המים על פי התקנות, אשר אמורה לגלם עלויות של הפקת המים והספקתם, כדי שהשימוש במים יגלם את עלותם וכדי למנוע שימוש בזבזני, אשר עשוי להיות כאשר המחיר אינו משקף את העלות.

יתר על כן, הפער בין עלות רכישת המים ממקורות למחיר שבו מחויבים הצרכנים, אמור לאפשר לספק המים לתחזק את הרשת. ככל שהספק לא גובה את מחיר המים שבתקנות, מוטלת עלות תחזוקת הרשת על כל החברים, ללא קשר לכמות המים שנצרכה.

 

 

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן