PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יולי 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 61.2022


לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2022 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

הפרסום הינו לאחר שטיוטת התעריפים פורסמה לשימוע ציבורי במהלך מאי 2022 (ראו חוזרנו 54/22).

ניתוח התעריפים בפועל אל מול התעריפים שפורסמו לשימוע מראה, כי למרות התכנון שהיה להוזלת המים הביתיים, בשל עליית מחירי האנרגיה ותשומות נוספות, מחירם של מים אלו התייקר בשיעור שבין 1%-2.5%, כאשר המחיר של מים ביתיים לכמות המוכרת, עלה בשיעור של 8.8%.

 

תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד

כפי שפורסם בשימוע, רשות המים התכוונה לבטל את מנגנון "התעריף המרבי" שהיה נהוג עד היום ביישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים), אשר להם הוגדרו תעריפי מים מרביים, שלא ניתן לחייב את הצרכנים במחיר גבוה מהם, אולם ניתן  לחייב במחיר נמוך יותר.

שינוי מנגנון התעריף המרבי, בא על רקע מגוון בדיקות, שעורכה רשות המים בתקופה האחרונה אצל ספקי המים ביישובים המתוכננים, אשר לטענת רשות המים, מלמדות כי אלו אינם עומדים באמות המידה ההנדסיות, הפיננסיות ואמות המידה לשירות, כפי שנדרש מבעלי רישיונות אספקה, בין היתר בשל גביית חסר של חלק מהספקים מצרכני המים.

בישיבת מועצת רשות המים, הוחלט לדחות לדיון נוסף את ההחלטה לגבי חיוב בתעריף התקנות, בשל הצורך לתת מענה לקיבוצים שיתופיים, שכלל אינם מחייבים את הצרכנים בעלות המים.

 

 

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן