PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יוני 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 54.2022


תעריפי מים

בתחילת חודש מאי 2022, פרסמה רשות המים, לשימוע ציבורי, את העקרונות לשינוי תעריפי המים והביוב שייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2022.

כפי שפורסם בשימוע, מתכננת רשות המים לבטל את מנגנון "התעריף המרבי", שהיה נהוג עד היום ביישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים), אשר להם הוגדרו תעריפי מים מרביים, שלא ניתן לחייב את הצרכנים במחיר גבוה מהם, אולם ניתן לחייב במחיר נמוך יותר.

לגבי ההצעה לביטול מנגנון התעריף המרבי ביישובים מתוכננים, ההצעה נדחתה לדיון לישיבה הבאה, במטרה למצוא פתרון לקיבוצים שיתופיים, שאינם מחייבים את חבריהם במחיר המים.

לאחר פרסום טבלת התעריפים המעודכנת בתחילת יולי 2022, נוציא חוזר מפורט המציג את השינוי שחל בתעריפי המים והשפעותיו על מרווח החלוקה.

רפורמה במודל הספקת המים במרחב הכפרי

המלצת רשות המים בעקבות הסקר בנוגע לעמידת הישובים המתוכננים בהוראות החוק והרגולציה ובאמות המידה לשירות הייתה להקים חברות בנות בבעלות המועצות האזוריות.

ביום 2 ביוני 2022, קיימה מועצת רשות המים דיון בהמלצות שפורסמו לשימוע והחליטה ברוב קטן של 3 נגד 2, לאשר את המתווה המוצע, אולם לאפשר לגופים בעלי עניין לשמוע ולהשמיע את עמדתם בעניין יישום האסדרה.

פחת מים

במסגרת סקר, שנערך ביישובים המתוכננים, נבדק שיעור פחת המים במדגם של 578 ישובים. ממצאי הסקר היו שב-27% מהישובים שיעור פחת המים (פער בין מקורות המים לשימושים המחויבים) היה מעל 15%, כאשר ב-7% מהישובים היה פחת גבוה מ-30%. ב-40% מהישובים היה פחת שבין 6%-8% ואילו ב-13% מהישובים נמדד אפס פחת – מה שאיננו אפשרי ומעיד על בעיה במדידת המים או בחיוב בגינם.

פחת מים יכול לנבוע ממגוון סיבות: דליפת מים סמויה, מונים ישנים ומניית מים ידנית, בסיסי דיווח ידניים ובלתי מהימנים ועוד.

בהתייחס לכך שפחת המים מחושב בתעריף של כמות נוספת לבית ולכל מטרה, בעלות של כ-8.9 ש"ח למ"ק – לפי תחשיב של צריכת כ-70 אלפי מ"ק מים שפירים בתוך המחנה ולפי פחת בשיעור של 10% מדובר באובדן כספי של כ-62 אלפי ש"ח לשנה (הסכומים יכולים להיות גבוהים משמעותית מאומדן זה). אלו הם סכומים הנגרעים מהיכולת של המערכת המרכזית לתחזק ולשדרג את תשתיות המים ביישוב.

אנו ממליצים לכל ישוב לבצע ניתוח של מקורות ושימושי מים, ובמידת הצורך להזמין גורמי מקצוע (כדוגמת ארגון עובדי המים המתמחה בכך) לביצוע סקר נזילות בישוב, לאיתור הבעיות ולתיקונן

בשאלות בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן