PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מאי 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 45.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי בתחילת חודש מאי 2022, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את העקרונות לשינוי תעריפי המים והביוב, שיכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2022.

תגובות לשימוע ניתן לשלוח לרשות המים עד ליום 6 ביוני 2022.

ניתן למצוא את המסמך המלא עם ההסברים באתר האינטרנט של רשות המים:

https://www.gov.il/he/departments/water_authority/govil-landing-page/

על פי המסמך שפורסם, תעריפי המים הביתיים ירדו בכ-0.03 ש"ח למ"ק בשיעור של כ-0.4% בשל שינוים במרכיבי העלות של משק המים הארצי. תעריפי המים השפירים לחקלאות יעלו בשיעור של כ-3.3% ויעמדו על 1.939 ש"ח למ"ק, כאשר עלות המים הנחותים לחקלאות תעלה בהתאמה בשיעור דומה.

לאחר פרסום טבלת התעריפים המעודכנת בתחילת יולי 2022, נוציא חוזר מפורט המציג את השינויים שחלו בתעריפי המים והשפעותיהם על מרווח החלוקה.

כפי שפורסם בשימוע, מתכננת רשות המים לבטל את מנגנון "התעריף המרבי", שהיה נהוג עד היום בישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים), אשר להם הוגדרו תעריפי מים מרביים, שלא ניתן לחייב את הצרכנים במחיר גבוה מהם, אולם ניתן לחייב במחיר נמוך יותר.

כפי שפרסמה רשות המים, ועל רקע טענותיה לכך שהספקים הפרטיים אינם עומדים באמות המידה ובתנאי הרישיון, מעוניינת הרשות, שספקים מקומיים, שאינם עומדים בדרישות הרישיון, יעבירו את רישיון האספקה לספק כפרי רב יישובי, שיהיה בניהול המועצה האזורית או לתאגיד מים וביוב הפועל באזור, כאשר לחברה האזורית / תאגיד המים יוכרו עלויות תפעול ועלויות הון הנדרשות לאספקת שירותי מים וביוב בדומה למודל תאגידי המים.

במחצית שנת 2022, נגמרת התקופה, שהוגדרה  בתיקון 27 לחוק המים, וכפי שפורסם, רשות מים מתכננת להגדיר תוואי עלייה נוסף למים לחקלאות בטענה שמחיר המים לחקלאות אינו מכסה את העלות ועל כן, תעריפי המים הביתיים מסבסדים את עלות המים לחקלאות.

נציין, כי ארגוני החקלאים וצוות מקצועי שהוקם לעניין הציגו לרשות המים חוות דעת המציגה ממצאים הפוכים לחוות הדעת של רשות המים, והנושא מצוי עדיין בדיונים בצוותים המקצועיים.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן