PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אפריל 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 38.2022


הקצאות מים לשנת 2022

בסוף מרץ פרסמה רשות המים את טבלת הקצאות המים לשנת 2022, כאשר במקביל נשלחו לספקים כמויות ההקצאה השנתית ברישיון השנתי. סה"כ המים שהוקצו למטרות חקלאות הינם כ-1.5 מיליארד מ"ק. ההקצאות של המים השפירים לחקלאות נערכו בהתאם לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תש"ב-2021.

בירור מחלוקות בעניין חיוב דמי מים

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע, נוהל מוצע לגבי בירור מחלוקות בין מפיקים פרטיים לבין מקורות, לעניין גובה החיוב בדמי מים.

מטרת הנוהל הינה להסדיר באופן ברור את אופן ההגשה של בקשות לבירור מחלוקת בעניין חיוב דמי מים, לרבות המסמכים והטפסים הנדרשים למילוי.

הנוהל קובע, כי בקשה לערעור תוגש קודם כל למקורות וזו אמורה להחזיר תשובה תוך 30 יום, ורק לאחר מכן להגיש את הערעור לרשות המים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת התגובה של מקורות.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון), נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2021 עד ליום 30 באפריל 2022.

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית היישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

ספקים קטנים העונים להגדרת "בעל רישיון קטן" – אינם חייבים בדיווח הכספי השנתי. על כן, באם הינם מוצגים ברשימת חייבי הדיווח – מומלץ לפנות לרשות המים ולברר זאת.

אנו ממליצים לכל ספקי ומפיקי המים בעלי הרישיונות, לפי הרשימה של חייבי הדיווח שבאתר רשות המים, לטפל בהגשת הדיווחים השנתיים כנדרש בכללים, ובמיוחד לאחר שרשות המים החלה לשלוח מכתבי זירוז ו"איום בסנקציות".

כמדי שנה, שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", הכוללת קבצי אקסל למילוי והסברים לגבי אופן מילוי הטפסים והצהרת מנהלים (אותה יש למלא באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים).

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן