PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מרץ 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 34.2022


נוהל תמיכה במסגרת הסכם המים

לאחרונה, בחודש פברואר, פרסם משרד החקלאות כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות תמיכה במסגרת העדכון להסכם המים לצרכני מים לחקלאות ממקורות ומהפקה פרטית עבור שנת 2022.

יובהר, כי ניתן להגיש בקשות לתמיכה בגין השקעות שבוצעו לאחר תחילת שנת 2017.

את הבקשות יש להגיש למשרדים המחוזיים של משרד החקלאות לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2022.

כיוון, שתקציב התמיכות הינו מוגבל, מומלץ לכל מי שזכאי לתמיכה במסגרת עדכון הסכם המים להגיש בהקדם את הבקשות לתמיכה.

עליית תעריפי המים לחקלאות

בחודש מרץ 2021, פרסמה רשות המים מסמך עקרונות בנוגע לתעריפי היעד עבור מים למטרות חקלאות, לשימוע ציבורי.

בהתאם למגוון ניתוחים כלכליים, שערכנו בשנה האחרונה לבדיקת כושר נשיאת עלות המים של גידולים חקלאיים באזורים שונים בארץ, עלייה של תעריפי המים על פי הצעת רשות המים תביא גידולים חקלאיים רבים אל מתחת ל"קו פרשת המים", אשר מעליו אין כדאיות כלכלית לגידולי שלחין ולחקלאות מדגה.

עליית תעריפי המים לחקלאות בהתאם למסמך העקרונות שפורסם, תהווה פגיעה מהותית ברווחיות החקלאות הצמחית וחקלאות המדגה והיא מצטרפת ל"רפורמה בחקלאות", שפורסמה לאחרונה, אשר מציבה רבים מענפי החקלאות בסיכון כפול של עליית מחירי התשומות מחד, ושחיקה במחירי המכירה מאידך, ועל כן נערכה פניה מרוכזת של אירגוני החקלאים לדחות את מועד עדכון התעריפים.

 

 

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2021 עד ליום 30 באפריל 2022.

לאחרונה שלחה רשות המים מכתב תזכורת לספקים לגבי מועד הדיווח הנדרש, לרבות סעיף 4 בנוסח שלהלן:

"להזכירכם, אי דיווח כדין הינו הפרה של חובותיכם לפי הכללים האמורים לעיל ועלול אף לעלות כדי עבירה פלילית. רשות המים תפעל, על פי האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, למצות את הדין עם ספקי מים שלא ימלאו את חובתם זו".

כדי לקדם את הדיווח הנדרש שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", שכוללת קבצי אקסל למילוי, הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים", אשר בדומה לשנה קודמת יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

 

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן