PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – פברואר 2022 (תקציר)

שנה: 2022

מספר החוזר: 25.2022


דיווחים על צריכת המים

ברצוננו להזכיר, כי בהתאם לסעיף 23(א) לכללי המים (תנאים ברישיון), חייב כל בעל רישיון הספקת מים לדווח על כמויות המים שסיפק לצרכניו בשנת 2021, עד ליום 15 בפברואר 2022. הדיווח יבוצע בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של רשות המים.

הדיווח הכמותי מהווה את הבסיס לתחשיב הסופי של עלות המים אותם מספקת מקורות ועל בסיסו מפיקה חברת מקורות חשבונות סופיים לשנת 2021 (בסביבות חודש אוגוסט 2022).

יש להקפיד על מילוי נכון ובזמן של הדיווחים הכמותיים, שכאמור עלולה להיות להם השפעה מהותית על ההתחשבנות הסופית מול חברת מקורות.

נציין, כי לפי סקר, שפרסמה רשות המים בסוף שנת 2021, ישנם כ-950 ספקי מים בעלי רישיונות במרחב הכפרי, כאשר בשנת 2019, שיעור של כ-20% מבעלי הרישיונות לא הגישו את הדיווחים כחוק.

דיווחים כספיים שנתיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2021, עד ליום 30 באפריל 2022. רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית היישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

על פי פרסומי רשות המים בשנת 2019 רק כ-30% מבעלי הרישיונות הגישו דוחות כספיים כחוק.

בתקופה הקרובה נשלח לכל לקוחותינו "חבילת דיווח" שתכלול קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים" הנדרשת להיות מוגשת יחד עם הדיווח הכספי.

ספק מים אזורי במגזר הכפרי

מזה תקופה, שרשות המים בוחנת את האפשרות לאחד את הספקת המים והביוב ליישובים המתוכננים באמצעות תאגידים אזוריים שיופעלו על ידי המועצות האזוריות.

בהתאם לדוח שפורסם ולממצאי סקר שנערך, הוגדרו שלוש חלופות מוצעות לניהול העתידי של משק המים במרחב הכפרי לפי הפירוט שלהלן:

  • השארת המצב כפי שהוא.
  • השארת מבנה הספקים הנוכחי והחלת הוראות רגולציה להעלאת רמת השירות.
  • ספקים רב יישוביים – העברת האחריות לגורם שמספק שירותי מים וביוב למספר ישובים.

הגישה המומלצת, על פי עורכי הסקר, הינה החלופה השלישית של ספקים רב יישוביים.

אנו ממליצים לעמוד בדרישות הדיווח ככול הניתן בלוחות הזמנים שהוגדרו, כיוון שמדובר בחובה חוקית וכן מכיוון שאי הדיווח עוזר לרשות המים לקדם את שינוי שיטת הספקת המים במרחב הכפרי בטענה שהספקים במגזר אינם מקיימים את הוראות החוק.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן