PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – דצמבר 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 124.2021


הקצאות מים לחקלאות לשנת 2022

מועצת רשות המים אישרה לאחרונה את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב)(הוראת שעה), תשפ"ב-2021.

בהתאם לאמור בכללים, מנהל הרשות התיר, לכלל הספקים שאינם מפיקים (למעט אלו המספקים באזור רישוי גליל עליון), הספקה נוספת של עד 15% מן ההקצאה הנקובה ברישיונות למטרת חקלאות וזאת ללא צורך בהגשת היתר פרטני.

על פי הוראות הכללים, הספקה נוספת כאמור תחויב בתעריפי החריגה (נזכיר, כי תעריף מים שפירים בחקלאות, לחריגה שעד 10% מההקצאה, גבוה בכ-80% מתעריף לכמות בהקצאה).

חשבונות סופיים לצריכת מים בשנת 2020

בחודשים האחרונים, שלחה חברת מקורות לכלל הספקים דוח איזון חוזר לגבי כלל תשלומי המים לשנת 2020.

ישנם ספקים המקבלים זיכוי בגין תשלומי יתר ששילמו, וישנם אחרים שמקבלים תוספת חיוב, ולעיתים בסכומי כסף ניכרים.

האיזון החוזר של מקורות, מבוסס על דיווחי כמויות המים שסיפק הספק, כפי שפורטו על ידי הספק בדיווח המקוון בחודש פברואר 2021.

כאשר מקבלים חשבון איזון חוזר שנתי מרכז, מומלץ להשוות את התפלגות כמויות המים, שעל בסיסן נערך החשבון הסופי, לדיווח על הכמויות שהוגש לרשות המים וכן לאישור שנשלח מראשות המים על הכמויות המדווחות. במידה ויש פערים בכמויות מומלץ לבדוק מול מקורות את הבסיס לחשבון.

דיווח לרשות המים על הספקת המים לשנת 2020

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, נדרש כל בעל רישיון הספקת מים להגיש לרשות המים דוח כספי סקור על ידי רואה חשבון עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת.

לאחרונה החלה רשות המים לשלוח לספקים, שלא הגישו את הדיווח, מכתבי התרעה ואף איומים לנקיטת צעדים, לרבות זימון לחקירה פלילית וביטול רישיון ההספקה.

אנו ממליצים לכל בעל רישיון שעדין לא הגיש דיווח כספי לשנת 2020 לעשות זאת בהקדם האפשרי, גם אם הדוח יהיה חלקי בשל מחסור בחלק מנתוני הדיווח וזאת כדי לא להירשם כ"סרבני דיווח".

בחודש ינואר צפויה רשות המים לפרסם את תעריפי המים העדכניים לחציון הראשון לשנת 2022, ומיד לאחר הפרסום נפיץ ללקוחותינו פירוט התעריפים וניתוח המשמעויות.

אנו מאחלים לכל לקוחותינו שהשנה האזרחית הבאה עלינו תהיה שנת ברכה בחקלאות ובכמות המשקעים ונפגש בעדכונים השוטפים בשנה הבאה.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן