PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – נובמבר 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 117.2021


לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2022

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2022 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

בין השאר פורסמו לשימוע כללי המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות), כללי המים (תעריפים של ספקים מקומיים) וכללי המים (עלויות להפקה והולכה) ועוד.

תעריפי המים אמורים להתעדכן בהתייחס למגוון פרמטרים ובין השאר: קליטת מים מותפלים ועלותם, שינוי בסה"כ צריכת מים, שינוי בסל התשומות, שינויי מדדים ועוד.

בהתאם למכלול הנתונים שהוצגו בשימוע שפורסם, המשמעות הינה שהעלות של הכמות המוכרת והכמות שמעל המוכרת לבית ולכל מטרה לצרכני תאגידי מים וביוב  ולצרכני ספקים פרטיים יורדת בשיעור של כ-2%-3%. שאר המחירים משתנים ביחס להשפעות ספציפיות החלות עליהם.

עלות מוכרת הפקה פרטית

כזכור, בעקבות תיקון 27 לחוק המים החלו המפיקים הפרטיים לשלם "דמי מים" במקום היטלי ההפקה שהיו נהוגים עד שנת 2017. הבסיס לחיוב דמי המים הינו המחיר לצרכן בניכוי עלויות הפקה מוכרות עבור כמות בסיסית (לכיסוי עלויות הון וקבועות) וכמות מעל הבסיס לכיסוי עלויות משתנות.

על פי השימוע שפורסם ל"כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון), תשפ"ב-2021, העלויות המוכרות לבעלי בארות פרטיים יעלו בשיעור של כ-2%. דמי הייחוס לספק מפיק ירדו בשיעור של כ-13% לכמות מוכרת וכ-3% לכמות נוספת ולגינון ציבור. המשמעות הינה צמצום בעלות דמי המים שמחויבים לשלם המפיקים הפרטיים.

דיווחים על מספר נפשות

נזכיר, כי עד סוף נובמבר חייב כל ספק מים בישוב המתוכנן, להצהיר על מספר הנפשות ויחידות הדיור בישוב, לצורך קבלת הקצאה של כמות מוכרת במחיר מוזל.

הכמות המוכרת הוגדרה כ-3.5 מ"ק לנפש לחודש ולא פחות מ-7 מ"ק לחודש ליחידת דיור.

בהתאם לטבלת התעריפים שהוצגה, ניתן לראות שעלות הכמות המוכרת הינה פחות מ-50% מהעלות של הכמות הנוספת.

ספק שלא יגיש דיווח ותצהיר לגבי מספר הנפשות, תקוצץ הכמות המוכרת שניתנה לו בשנה קודמת בשיעור של 20%, והמשמעות יכולה להיות תוספת עלות של עשרות אלפי ש"ח.

נציין, כי הכמות המוכרת, ניתנת רק לצרכנים שבתעודת הזהות שלהם רשום, כי הם תושבי הישוב, ורשות המים דורשת מכל ספק להחזיק במשרדיו צילום העתקי תעודות זהות של כל התושבים שהוצגו בתצהיר שהוגש.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן