PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוקטובר 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 108.2021


הקצאות מים לחקלאות לשנת 2022

לאחרונה פרסמה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פניה לציבור להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ב-2021 – לעניין הקצאת מים למטרות חקלאות וטבע לשנת רישוי 2022.

עניינם של הכללים בקביעת כמויות המים שמנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב רשאי להקצות במהלך שנת 2022 למטרות השונות, הנתונות למשטר הקצאות – מטרת חקלאות ומטרת שימור ערכי טבע ונוף.

כמות מוכרת לשנת 2022

בכדי לקבל את הכמות המוכרת בתעריף המוזל לשנת 2022 יש לדווח לרשות המים על מספר הנפשות הרשומות ביישוב בטופס מקוון עד ליום 30 בנובמבר 2021.

נזכיר, כי אי דיווח במועד עלול לגרום להקטנת ההקצאה של הכמות המוכרת עד לכדי שיעור של 80%, דבר שייקר את עלות המים בסכום שיכול להגיע בשנה לעשרות אלפי ש"ח נוספים.

השנה לראשונה, הוגדר בתקנות, שעבור יישובים מתוכננים, שאינם מחייבים את צרכניהם בתעריפי התקנות, תוכפל כמות הצריכה בפועל שדווחה בהם לשנת 2020 במקדם של 0.87, דבר שייקר את עלות המים הכוללת לאותם היישובים.

מים לגינון ציבורי

נזכיר, כי מי שעדין לא הגיש בקשה להקצאת מים לגינון הציבורי ויעשה זאת עד סוף שנת 2021, יקבל את ההקצאה מתחילת שנת 2021 ויהיה זכאי להחזר כספים ששולמו בעודף בתעריף הגבוה.

חיוב בגין שירותי ביוב

מרבית היישובים המתוכננים מחויבים בשירותי הביוב על ידי המועצה האזורית לפי תעריפים מפורסמים על ידי רשות המים ומחולקים למקטע של "ביוב ציבורי" (מהמגרש ועד לצינור הראשי), "ביוב מאסף" (קו איסוף הביוב מכלל הצרכנים) ופתרון קצה של טיהור השופכין.

בקיבוצים, אשר מתפעלים חלק ממקטעי הביוב באופן עצמי, מוצע לערוך חישוב של העלויות בהשוואה לעלויות שמפורטות עבור המועצה האזורית באזור ולחייב את הצרכנים בהתאם.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן