PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוגוסט 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 99.2021


העלאה מתוכננת של תעריפי המים לחקלאות

האתגר הגדול ביותר העומד כיום בפני המגזר החקלאי הינו כוונת רשות המים להעלות באופן חד את המחיר לכלל המים לחקלאות בצורה מדורגת, החל מהשנה הבאה ועד לשנת 2028, וזאת בהתאם למסמך עקרונות אותו פרסמה רשות המים לשימוע ברבעון הראשון של שנה זו.

על פי המסמך, המים השפירים לחקלאות יתייקרו בהדרגה במשך מספר שנים מתעריף של 1.85 ש"ח למ"ק כיום, לכ-2.86 ש"ח למ"ק בטווח הבינוני (עלייה בשיעור של כ-50%).

בהתאם למגוון ניתוחים כלכליים, שערכנו בשנה האחרונה, לבדיקת כושר נשיאת עלות המים של גידולים חקלאיים באזורים שונים בארץ, עלייה של תעריפי המים, בהתאם להצעת רשות המים, תביא גידולים חקלאיים רבים אל מתחת ל"קו פרשת המים", אשר מעליו אין כדאיות כלכלית לגידולי שלחין.

משק המדגה, שכבר ספג עליית מחיר במים כתוצאה מתיקון 27, ובמקביל נחשף להורדת מכסים על ייבוא מתחרה והגברה משמעותית של התחרות מול הייבוא, צפוי גם הוא לעליית עלות הייצור של ק"ג דג בסכום של כ-1.0-1.5 ש"ח, שמהווה סיכון לחיסול ענף דגי הבריכות בישראל.

הארגונים הכלכליים של המגזר החקלאי נעזרו בגורמי מקצוע משפטיים וכלכליים והכינו חוות דעת ש"תקפה" את מתודולוגית התחשיבים הכלכליים שהציגה רשות המים, והציגה את המשמעויות הקריטיות, שעלולות להיות לעליית מחירי המים, על החקלאות ובכלל זה סיכון לחוסר כדאיות כלכלית לכ- 50%-60% משטחי הגידול של חקלאות שלחין בישראל.

ארנונה למתקני מים ומאגרים

לאחרונה פרסמה רשות המים מסמך בנוגע לדמי הארנונה אותם מחייבות מועצות אזוריות ועיריות עבור מאגרים ומתקני מים.

על פי הפרסום, במידה ולא יהיו פתרונות זמינים למי הקולחין לשימושי חקלאות, יידרש פתרון של הזרמת הקולחין לנחלים ברמת טיהור גבוהה ויקרה יותר, שעלולה לייקר את עלויות שירותי המים והביוב לכלל התושבים בשיעור של כ-8% וכמובן לפגוע בזמינות המים לחקלאות.

חשבונות מים מסכמים לשנת 2020

מידי שנה לקראת הרבעון האחרון, שולחת מקורות לספקי המים דוח מרכז לשנה קודמת עם הפרשי חיוב/זיכוי לחשבון מים שנתי סופי.

אנו ממליצים לכל מי שמקבל דוח כזה לבדוק את כמויות המים המפורטות בו לכל סוג שימוש, כדי לבקר את החשבון של מקורות ולוודא שלא חלו בו טעיות.

 

נאחל לכל לקוחותינו שנה טובה עם גשמים במועדם והרבה בריאות!

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן