PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יולי 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 78.2021


תעריפי המים החל מיולי 2021

לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2021 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים. הלוח פורסם לאחר שטיוטת התעריפים פורסמה לשימוע ציבורי במהלך מאי 2021[1].

ניתוח התעריפים בפועל אל מול התעריפים שפורסמו לשימוע מראה, כי השינויים היו מינוריים, אולם הפחיתו במעט את שיעור עליית המחירים, שהוצגה בשימוע לגבי מים ביתיים ומים לחקלאות.

מחירי המים לחקלאות

האתגר המרכזי העומד כיום בפני המגזר החקלאי, הינו המסמך שפורסם על ידי רשות המים לשימוע בנוגע לכוונת רשות המים להעלות בהדרגה את מחיר המים לחקלאות בשיעור של כ-40%-50% בתקופה של מספר שנים, החל מתום שנת 2022 ולאחר תום תקופת ההתאמה שהוגדרה בתיקון 27 לחוק המים, כפי שפירטנו בחוזר קודם.

חוק ההסדרים 2021-2022

משרד האוצר פרסם בשבוע האחרון את המלצותיו לחוק ההסדרים לשנים 2021 ו-2022. התכניות עוסקות במגוון נושאים וחסמים רגולטוריים במשק, אולם אין בה התייחסות לתחום החקלאות, כמו כן, ההתייחסות היחידה למשק המים הינה בנושא של תכנית לאומית לניהול סיכוני שיטפונות ואיננה מתייחסת לסוגיות נוספות.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 61/21.

דילוג לתוכן