PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מאי 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 61.2021


שימוע ציבורי שינוי תעריפי המים החל מיולי 2021

בתחילת חודש מאי 2021, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את העקרונות לשינוי תעריפי המים והביוב שיכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2021.

על פי המסמך שפורסם, תעריפי המים הביתיים יעלו בכ-0.28 ש"ח למ"ק בשל שינוים במרכיבי העלות של משק המים הארצי.

תעריף המים לצרכן ביתי בישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים) לכמות מוכרת יעמוד על 4.12 ש"ח (כולל מע"מ), והתעריף לכמות שמעל הכמות המוכרת יעמוד על כ-10.2 ש"ח למ"ק (כולל מע"מ), ההתייקרות הינה בסך של 0.33 ש"ח למ"ק (כולל מע"מ).

על פי השימוע, עלות המים השפירים לחקלאות תעלה ב-2 אגורות ותעמוד על 1.873 ש"ח למ"ק.

מחקר השוואתי לגבי עלויות מים ביתיים

לאחרונה פורסם מחקר השוואתי של הכנסת לגבי עלויות מים ביתיים במדינות מפותחות בעולם ביחס לעלות המים בישראל.

על פי המחקר, במונחי כושר קנייה של 15 מ"ק מים, עלויות המים והביוב למגזר הביתי בישראל היו כ-89 ש"ח – מקום רביעי הכי זול מהמדינות שנבדקו, לעומת עלות ממוצעת במדינות שנבחנו של כ-271 ש"ח במונחי כושר קנייה של 15 מ"ק מים.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2020 עד ליום 30 באפריל 2021. רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

אנו ממליצים לכל ספקי ומפיקי המים בעלי הרישיונות, לפי הרשימה של חייבי הדיווח שבאתר רשות המים, לטפל בהקדם בהגשת הדיווחים השנתיים כנדרש בכללים. כפי שנמסר לנו רשות המים תתחיל לשלוח התראות לספקים שעדין לא הגישו את הדיווחים כנדרש.

לאחרונה שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", שכוללת קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים", אשר בניגוד לשנה קודמת השנה יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן