PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אפריל 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 48.2021


שימוע ציבורי המלצות לעניין תעריפי מים למטרות חקלאות

בתחילת חודש מרץ 2021, רשות המים פרסמה, לשימוע ציבורי, מסמך עקרונות בנוגע לתעריפי היעד עבור מים למטרות חקלאות.

על פי המסמך שפורסם ולפי טענתה של רשות המים, מבנה התעריפים הכולל במשק המים מביא לכך שיש סבסוד צולב של מגזר המים לחקלאות על ידי שאר צרכני המים.

המסמך של רשות המים מיועד לקבוע את תעריפי היעד למים לשימושים חקלאיים לאחר האסדרה התעריפית, שהוגדרה בתיקון 27 לתקופה של 5 שנים (יולי 2017 – יוני 2022).

במידה ומסמך העקרונות יקבע את תעריפי המים העתידים לחקלאות מדובר בעלייה דרמטית של העלות בכלל תעריפי המים המשמשים לחקלאות.

בהתאם למגוון ניתוחים כלכליים, שערכנו בשנה האחרונה, לבדיקת כושר נשיאת עלות המים של גידולים חקלאיים באזורים שונים בארץ, עלייה של תעריפי המים על פי הצעת רשות המים תביא גידולים חקלאיים רבים אל מתחת ל"קו פרשת המים", אשר מעליו אין כדאיות כלכלית לגידולי שלחין.

מימוש מסמך העקרונות של רשות המים, עלול להנחית מכה קשה על החקלאות הישראלית, ועל כן מומלץ למגזר החקלאי לפעול כגוף אחד ולנקוט בכל הצעדים האפשריים לסיכול יישום המסמך.

ברוב המדינות המפותחות, מבינות הממשלות, כי לחקלאות ערך אסטרטגי ויש לתמוך בה ולשמרה, ואנו תקווה, שהממשלה החדשה שתקום תדע לשמר את המגזר החקלאי בדומה למרבית מדינות העולם.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2020 עד ליום 30 באפריל 2021. רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

אנו ממליצים לכל ספקי ומפיקי המים בעלי הרישיונות, לפי הרשימה של חייבי הדיווח שבאתר רשות המים, לטפל בהגשת הדיווחים השנתיים כנדרש בכללים.

לאחרונה שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", הכוללת קבצי אקסל למילוי, וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, ו"הצהרת מנהלים", אשר בניגוד לשנה קודמת השנה יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן