PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מרץ 2021 (תקציר)

שנה: 2021

מספר החוזר: 42.2021


נוהל תמיכה במסגרת הסכם המים

ביום 16 בנובמבר 2006, נחתם הסכם המים שכותרתו: "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאת תעריפי המים ל"מחיר היעד"". ההסכם נחתם בין ארגוני החקלאים, משרד החקלאות, רשות המים ומשרד האוצר. מטרת ההסכם הייתה לפצות את החקלאים כתוצאה מעליית תעריפי המים לחקלאות.

בעקבות תיקון 27 והשינוי בתעריפי המים לחקלאות נחתם הסכם חדש המעדכן את הסכם המים הראשון ומתייחס הן לצרכני מים שפירים ממקורות (הסכם 3) והן לצרכני מים חקלאיים מהפקה פרטית (הסכם 4).

החודש, משרד החקלאות הודיע, כי נפתחה האפשרות להגשת בקשות תמיכה במסגרת העדכון להסכם המים לצרכני מים לחקלאות ממקורות ומהפקה פרטית.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה בגין השקעות שבוצעו לאחר תחילת שנת 2017.

את הבקשות יש להגיש למשרדים המחוזיים של משרד החקלאות לא יאוחר מיום 28 בנובמבר 2021.

כיוון שתקציב התמיכות הינו מוגבל – מומלץ לכל מי שזכאי לתמיכה במסגרת עדכון הסכם המים להגיש בהקדם את הבקשות לתמיכה.

שימוע ציבורי – המלצות לעניין תעריפי מים למטרות חקלאות

בתחילת החודש פרסמה רשות המים מסמך עקרונות בנוגע לתעריפי היעד עבור מים למטרות חקלאות, לשימוע ציבורי.

על פי המסמך שפורסם, ולפי טענתה של רשות המים מבנה התעריפים הכולל במשק המים מביא לכך שיש סבסוד צולב של מגזר המים לחקלאות על ידי שאר צרכני המים.

המסמך של רשות המים מיועד לקבוע את תעריפי היעד למים לשימושים חקלאיים לאחר האסדרה התעריפית שהוגדרה בתיקון 27 לתקופה של 5 שנים (יולי 2017 – יוני 2022).

 

במידה ומסמך העקרונות יקבע את תעריפי המים העתידים לחקלאות, מדובר בעלייה דרמטית של העלות של כלל תעריפי המים המשמשים לחקלאות.

בהתאם למגוון ניתוחים כלכליים, שערכנו בשנה האחרונה לבדיקת כושר נשיאת עלות המים של גידולים חקלאיים באזורים שונים בארץ, עלייה של תעריפי המים על פי הצעת רשות המים תביא גידולים חקלאיים רבים אל מתחת ל"קו פרשת המים", אשר מעליו אין כדאיות כלכלית לגידולי שלחין.

עליית תעריפי המים לחקלאות בהתאם למסמך העקרונות שפורסם, תהווה פגיעה מהותית ברווחיות החקלאות הצמחית וחקלאות המדגה ומחייבת התארגנות מאוחדת של כל הגופים המייצגים את המגזר החקלאי בישראל לפעול באופן משותף לבלימת התהליך המוצע.

דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון) נדרש כל ספק מים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותו בשנת 2020 עד ליום 30 באפריל 2021.

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית הישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

לאחרונה שלחנו לכל לקוחותינו "חבילת דיווח", שכוללת קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן "הצהרת מנהלים" אשר, בניגוד לשנה קודמת, השנה יש למלא אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

 

אנו מאחלים לכל לקוחותינו חג שמח

 

 בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן