PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – פברואר 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 27.2021


דיווחים על צריכת המים

אנו מזכירים, כי בהתאם  לסעיף 23(א) לכללי המים[1], חייב כל בעל רישיון הספקת מים לדווח על כמויות המים שסיפק לצרכניו בשנת 2020, עד ליום 15 בפברואר 2021.

הדיווח יבוצע בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של רשות המים.

הדיווח הכמותי מהווה את הבסיס לתחשיב הסופי של עלות המים, אותם מספקת מקורות, ועל בסיסו מפיקה חברת מקורות חשבונות סופיים לשנת 2020 (בסביבות חודש אוגוסט 2021).

התפלגות הספקת המים ביישוב בין מים לבית לכמות המוכרת, מים לבית ולכל מטרה לכמות נוספת, מים לגינון ציבורי ומים לחקלאות, מחושבת על ידי חברת מקורות בחשבונות החודשיים בהתאם לנתונים הידועים מהעבר, כאשר אם ישנו פער בין הכמות המחושבת לסה"כ הצריכה, פער זה נזקף כ"מים לחקלאות".

לאחר הדיווח הכמותי השנתי, נערך חישוב מחדש לפי הכמויות שסופקו בפועל ונערך תחשיב שנתי סופי, שתוצאותיו יכולות להיות חיובים או זיכוים בעשרות אלפי שקלים בגין חיוב יתר או חסר בחשבונות השוטפים.

על כן, מומלץ להקפיד על מילוי נכון ובזמן של הדיווחים הכמותיים, אשר כאמור עלולה להיות להם השפעה מהותית על ההתחשבנות הסופית מול חברת מקורות.

דיווחים שנתיים על המצב הכספי של פעילות המים

בהתאם לסעיף 26 לכללי המים, נדרשים ספקי המים להגיש לרשות המים דוח כספי על פעילותם בשנת 2020, עד ליום 30 באפריל 2021.

רשימת חייבי הדיווח מתפרסמת באתר האינטרנט של רשות המים והיא כוללת את מרבית היישובים המתוכננים (קיבוצים ומושבים).

פורמט הדיווח השנה יהיה דומה לדיווחי שנים קודמות – דוחות המאושרים על ידי רואה חשבון. נציין, כי מרשות המים נמסר לנו, שבכוונתם להפוך דיווח זה לדיווח מקוון, בדומה לדיווח על כמויות ההספקה.

בתקופה הקרובה נשלח לכל לקוחותינו "חבילת דיווח" הכוללת קבצי אקסל למילוי וכן הסברים לגבי אופן מילוי הטפסים ו"הצהרת מנהלים" הנדרשת להיות מוגשת יחד עם הדיווח הכספי.

ספק מים אזורי

מזה תקופה שרשות המים בוחנת את האפשרות לאחד את הספקת המים והביוב ליישובים המתוכננים באמצעות תאגידים אזוריים שיופעלו על ידי המועצות האזוריות.

לאחרונה התקיימה פגישה בין הנהלת רשות המים לנציגים מהמגזר הקיבוצי בה הסבירה רשות המים את עמדתה לגבי היתרונות שיכולים להיות לתאגידי מים אזוריים, שיאפשרו את שיפור רמת התשתיות והשירות בתחום המים והביוב לצרכני הישובים המתוכננים.

כפי שהובהר על ידי אנשי רשות המים, תהליך זה לא יבוצע בכפיה וברגולציה, אולם יינתנו מענקים כספיים לשדרוג תשתיות לתאגידי מים אזוריים שיוקמו במועצות האזוריות בכדי לעודד את התהליך.

חורף 2020-2021

החורף הנוכחי איננו גשום כמו החורף בשנה קודמת והוא מאופיין בשונות רבה בין חודשים שחונים לחלוטין לחודשים אחרים עם כמות גשמים גבוה מהממוצע. בסיכום, עד כה, בממוצע הארצי כמות המשקעים עומדת על  כ-68% מהממוצע הרב שנתי.

על פי השירות המטאורולוגי עונת הגשמים השנתית הינה עד ליום 30 במאי 2021.

עם זאת, מפלס הכינרת ממשיך לעלות בצורה איטית ונמצא במפלס של מינוס 209.3 מטר (פחות מ-50 ס"מ מהקו האדום העליון).

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

[1] כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן