PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – דצמבר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 162.2020


בחודשים האחרונים, שלחה חברת מקורות לכלל הספקים דוח איזון חוזר לגבי כלל תשלומי המים לשנת 2019.

ישנם ספקים המקבלים זיכוי בגין תשלומי יתר ששילמו, וישנם אחרים שמקבלים תוספת חיוב, ולעיתים בסכומי כסף ניכרים.

האיזון החוזר של מקורות, מבוסס על דיווחי כמויות המים שסיפק הספק, כפי שפורטו על ידי הספק בדיווח המקוון בחודש פברואר 2020.

חיוב המים השוטף מבוסס על התחשיב שלהלן:

  • כמות מים מוכרת לבית – בהתאם למספר הנפשות שדווח בנובמבר שנה קודמת מחולק ל-12.
  • כמות מים לגינון ציבורי – לפי הכמות המוקצית לישוב – מחולק ל-12.
  • כמות מים נוספת לבית ולכל מטרה – לפי צריכת שנה קודמת מחולק ל-12.
  • מים שפירים לחקלאות – סך הכל צריכת המים החודשית בניכוי כל הכמויות מהסעיפים הקודמים.

לאחר שהספק מדווח על הכמויות בפועל שסיפק לצרכנים, מקורות מפיקה את הדוח על האיזון החוזר, כאשר בדוח זה הכמויות הכוללות זהות לחיובים השוטפים, אולם כמות המים השפירים לחקלאות הינם בהתאם לדיווחי הספק, והמספר המאזן (PN) הינו כמות המים הנוספת "לבית ולכל מטרה".

ספקים, אשר הגדילו את כמות הספקת המים ל"בית ולכל מטרה" מעל הכמות הנוספת ביחס לשנה קודמת, צפויים לקבל תוספת חיוב ואילו ספקים שכמות המים הנוספת "לבית ולכל מטרה" קטנה אצלם ביחס לשנה קודמת צפויים לקבל זיכוי.

לגבי הכמות המוכרת לבית, במידה והדיווח על ההספקה בפועל היה גבוה מההקצאה על פי הדיווח על מספר הנפשות לפני שנה, אזי הכמות הנוספת שסופקה תתווסף להקצאה לשנה הבאה. במידה וההספקה הייתה נמוכה מההקצאה, הכמות תיגרע מההקצעה של שנה הבאה.

 

לגבי ספקים שהינם מפיקים פרטיים, המתודולוגיה של האיזון החוזר דומה ומבוססת על סיווג כמויות המים ללא שינוי בכמות הכוללת, אולם יותר מורכב לבקרה בשל תחשיב דמי המים, שהינו שונה לסוגי מים שונים ולספיקה הספציפית של הבארות.

כאשר מקבלים חשבון איזון חוזר שנתי  מרכז, מומלץ להשוות את התפלגות כמויות המים על בסיסן נערך החשבון הסופי, לדיווח על הכמויות שהוגש לרשות המים וכן לאישור שנשלח מראשות המים על הכמויות המדווחות.

במידה ויש פערים בכמויות מומלץ לבדוק מול חברת מקורות את הבסיס לחשבון.

בחודש ינואר צפויה רשות המים לפרסם את תעריפי המים העדכניים לחציון הראשון לשנת 2021, ומיד לאחר הפרסום נפיץ ללקוחותינו פירוט התעריפים וניתוח המשמעויות.

 

 

אנו מאחלים לכל לקוחותינו שנה אזרחית טובה וגשומה ומייחלים לשנה הבאה עם חזרה לשגרה.

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן