PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – נובמבר 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 153.2020


לאחרונה רשות המים פרסמה, לשימוע ציבורי, את לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2021 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

בהתאם למכלול הנתונים, שהוצגו בשימוע שפורסם, המשמעות הינה שעלות הכמות המוכרת והכמות שמעל הכמות המוכרת לבית ולכל מטרה לצרכני תאגידי מים וביוב ולצרכני ספקים פרטיים לא משתנה. שאר המחירים משתנים ביחס להשפעות ספציפיות החלות עליהם.

המחיר לחיוב הצרכנים בקיבוץ או במושב נשאר ללא שינוי, מה שמגדיל את מרווח החלוקה בישוב המתוכנן בהתאמה לירידת מחיר הרכישה.

עלות מוכרת הפקה פרטית

על פי השימוע, שפורסם לכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון), תשפ"א- 2020, העלויות המוכרות לבעלי בארות פרטיים יעלו בשיעורים של כ-3% – 10%, אולם מאידך תצומצם הכמות של ההפקה הבסיסית (1,000 שעות הפקה ראשונות) לבארות בעלי ספיקה גבוהה מ-100 מק"ש.

המשמעות הינה שחיקה בעלות המוכרת להפקת בסיס לבארות בספיקה שעתית של 200 מק"ש בשיעור של כ-17%, ולבארות בעלי ספיקה שעתית של 300 מק"ש כ-30%. המשמעות של שחיקה בעלויות המוכרות הינה עלייה מקבילה בתשלום דמי המים למקורות.

נדגיש, כי מדובר בשימוע, אשר הוגשו לו מספר התנגדויות מגורמים שונים, אולם במידה והשימוע יתקבל כלשונו, יידרש כל מפיק פרטי לבחון את ההשלכות הספציפיות על מדיניות ההפקה שלו.

דיווחים על מספר נפשות

נזכיר, כי עד סוף נובמבר חייב כל ספק מים בישוב המתוכנן, להצהיר על מספר הנפשות ויחידות הדיור בישוב, לצורך קבלת הקצאה של כמות מוכרת במחיר מוזל. הכמות המוכרת הוגדרה כ-3.5 מ"ק לנפש לחודש ולא פחות מ-7 מ"ק לחודש ליחידת דיור.

בהתאם לטבלת התעריפים שהוצגה, ניתן לראות שעלות הכמות המוכרת הינה פחות מ-50% מהעלות של הכמות הנוספת.

ספק שלא יגיש דיווח ותצהיר לגבי מספר הנפשות, תקוצץ הכמות המוכרת שניתנה לו בשנה קודמת בשיעור של 20%, והמשמעות יכולה להיות תוספת עלות של עשרות אלפי ש"ח.

ולסיום, בשבוע האחרון חוזר אלינו החורף ואנו תקווה לשנת גשמים ברוכה, לפחות כמו אשתקד, ולפתיחת הסכר בכנרת.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן