PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ספטמבר 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 117.2020


מזה תקופה של כ-9 חודשים מתמודד העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו, עם מגפת הקורונה, אשר מחייבת חשיבה מחודשת בנושאים רבים ובין השאר בהבנת חשיבות החקלאות המקומית לביטחון התזונתי כערך אסטרטגי, ובכלל זה ההתייחסות לנושא המים, המהווים תשומה מהותית בענפי החקלאות הצמחית.

בספטמבר 2020, פורסמו תקנות חדשות לשעת חרום, המקנות לממשלה את הסמכות לחוקק הוראות שעה שיגבילו פעילויות במשק ואת אפשרויות התנועה של הציבור.

על פי התקנות, שפורסמו ב-17 בספטמבר 2020, "לא ייצא אדם ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי". על פי מסמך הבהרה, שפרסם משרד החקלאות, מוחרגת מהוראה זו ההגעה של עובד, למקום העבודה, שהוא רשאי לעבוד בו על פי כל דין, ובכלל זה בכל ענף מענפי החקלאות, ובכל מקום עבודה שהוא חלק משרשרת האספקה של תוצרת חקלאית.

הקצאות מים יולי 2020

בסוף חודש אוגוסט 2020, פרסמה רשות המים את ספר הקצאות המים המעודכנות לשנת 2020, בהתבסס על "כללי המים (הסדר מפורט לאזורי קיצוב), תש"פ-2020" ועל בסיס המלצות משרד החקלאות.

סה"כ הקצאות המים הסופיות לחקלאות לשנת 2020 נקבעו על כ-1.56 מיליארד מ"ק.

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב)(הוראת שעה), תש"פ-2020

הוראת השעה פורסמה ב-7 בספטמבר 2020, על ידי רשות המים לשימוע ציבורי.

על פי ההוראה מוצע לאפשר לחקלאים לחרוג בשיעור של עד 15% מהקצאות המים שאושרו להם. עם זאת, תעריף המים יהיה על פי התעריפים של חריגה מהקצאה, שהינם גבוהים משמעותית מהתעריף לכמות שבהקצאה.

תעריפי המים החקלאים המסופקים ממקורות על פי ספר התעריפים התקף מיולי 2020

על פי מסמך ההסבר, שפרסמה רשות המים, עונות הגשמים של חורף 2018/19 וחורף 2019/20 היו מבורכות והביאו להתאוששות של מקורות המים הטבעיים. בעקבות זאת, הוגדלו הקצאות המים למטרת חקלאות בהתאם למצאי המים במקורות ובאזורים השונים. בנוסף, בעקבות התפרצות נגיף קורונה, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב להגדיל את הכמויות המוקצות למטרת חקלאות במערכת הארצית ובמעלה הכנרת.

המנגנון המוצע בכללים יאפשר לחקלאים, שהגיעו למיצוי ההקצאה, להמשיך ולצרוך כמות מסוימת של מים, כאשר התעריף הקבוע לצריכה זו יוצר תמריץ לצמצום הצריכה הנוספת.

הצעה להגדלה זמנית של הכמות המוכרת לבית

במהלך ספטמבר 2020 פרסמה רשות המים לשימוע תקנות שיאפשרו, לתקופה מוגבלת, הגדלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך למשק בית.

מטרת התקנות המוצעות הינה הגדלה זמנית של כמות המים המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה.

במקביל, על פי התקנות, יועלה המחיר של המים לכמות שמעל הכמות המוכרת, כך שהמסגרת הכוללת של משק המים לא תיפגע.

הכרה בעלויות הפקה

על פי מסמך, שפרסמה לאחרונה ראשות המים, קידוחים רבים אינם מפיקים את כמות המים שהוגדרה ברישיונם ועל כן העלות לכמות הבסיסית המוכרת להם גבוהה מהעלות, שעל פי תמחור רשות המים, הייתה אמורה להיות מוכרת.

לאחרונה שלחה רשות המים פנייה לכל המפיקים הפרטיים בבקשה להשלמת נתונים בה ציינה, כי בכוונתה לבחון עניין זה, בשיתוף המפיקים, בכדי לגבש את ההמלצה המקצועית הנכונה ובהתאם לבחון את תיקון הכללים, ככל שיידרש.

בבחינה זו ייבדקו המתקנים הקיימים ובכלל זה: כושר הספיקה המותקן ביחס לספיקה בפועל, עלות המתקנים בפועל, אחזקה, הון, שנת קידוח, עומק קידוח, אנרגיה ועוד.

על פי מגוון ניתוחים כלכליים שערכנו, במקרים רבים עלויות ההפקה בפועל (הקבועות והמשתנות) גבוהות מעלויות התקן על פי רשות המים, ועל כן אנו ממליצים לבעלי הבארות הפרטיים, לנתח את העלויות הקבועות והמשתנות למ"ק בקידוחים, כדי להציג זאת לרשות המים במידת הצורך.

דיווחים כספיים על פעילות המים

בשנה האחרונה נערכת הקפדה יתרה ברשות המים לגבי חובת ההגשה של הדוחות הכספיים לפעילות המים של בעלי רישיונות הפקה או הספקה, ונשלחו מכתבי התראה למי שלא דיווח.

אנו ממליצים לכל מי שקיבל מכתבי התראה, להשלים את הגשת הדיווח לשנים בהן הוא נדרש ו"לנקות שולחן" מול רשות המים בסוגיה זו.

 

 

 

לפרטים נוספים או לסיוע בהכנת הדיווח הכספי השנתי וכן לכל שאלה בנושאי המים ניתן לפנות ל-:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן