PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – נובמבר 2019 (תקציר)

שנה: 2019

מספר החוזר: 96.2019


דיווח על מספר נפשות ביישוב לצורך קבלת כמות מוכרת

ברצוננו להזכיר לכל ספקי המים, שהמועד המחייב לדיווח על מספר הנפשות הזכאיות ל"כמות מוכרת" בתעריף מוזל בשנת 2020, הינו עד סוף נובמבר 2019.

מחיר המים לכמות המוכרת צפוי להיות כ- 0.975 ש"ח למ"ק, החל מתחילת שנת 2020, לעומת מחיר של כ- 6.095 ש"ח למ"ק, לכמות מים שמעל הכמות המוכרת.

הדיווח הינו דיווח מקוון והוא מבוצע באתר האינטרנט של רשות המים ועליו לכלול פירוט של מספר הנפשות ומספר יחידות דיור.

יישובים, שלא ידווחו במועד, חשופים לכך שהכמות המוכרת, שתחושב להם לשנת 2020, תהיה 80% מהכמות שחושבה ב-2019.

מי שיאחר בדיווח יוכל להשלים הפרטים עד ליוני 2020, ואז ה"קנס" שיקבל יעמוד על 10% (במקום 20% למי שלא דיווח כלל).

הכמות המוכרת בפועל ליישוב לשנת 2020 תתבסס על הדיווח לגבי מספר הנפשות בניכוי או בתוספת הפער שבין הכמות המוכרת שסופקה בפועל על ידי הספק בתקופה אוקטובר 2018 – ספטמבר 2019, על פי דיווחי הספק, ביחס לדיווח של הספק לגבי מספר הנפשות בנובמבר 2018.

קבלת הקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי

כל ספק מים שמספק מים לגינון ציבורי, זכאי להקצאת מים מוזלים להשקיית הגינון הציבורי. ספקים, שיגישו בקשה להקצאה עד סוף שנת 2019, יוכלו לקבל גם החזר בגין רכישת המים לגינון ציבורי מתחילת השנה.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן