PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – אוגוסט 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 109.2020


מזה תקופה של כחצי שנה העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו, מתמודד עם מגפת הקורונה, המחייבת חשיבה מחודשת בנושאים רבים, וביניהם בהבנה של חשיבות החקלאות המקומית לביטחון התזונתי כערך אסטרטגי, ובכלל זה גם ההתייחסות לנושא המים, המהווים תשומה מהותית בענפי החקלאות הצמחית.

במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, פורסמו במרץ 2020, תקנות לשעת חרום, אשר התייחסו, בין השאר, גם לנושאי הספקת המים. התקנות קבעו, כי רישיונות הספקה והפקה של מים יוגדרו כ"פעילות חיונית" למשק, אשר מחויבת לפעול גם באירועי הגבלת פעילויות, וכן ניתנו הקלות מסוימות (מינוריות) לצרכני מים שמעוניינים לדחות תשלומים לספק המים.

הקצאות מים יולי 2020

בסוף חודש יולי 2020, פרסמה רשות המים את הקצאות המים המעודכנות לשנת 2020, בהתבסס על "כללי המים (הסדר מפורט לאזורי קיצוב), תש"פ-2020" ועל בסיס המלצות משרד החקלאות.

הקצאות המים המעודכנות נשלחו לכל היישובים בדואר. מומלץ לכל יישוב לבדוק את ההקצאה שקיבל והאם היא תואמת את הגדלת ההקצאה ואת צורכי הישוב.

דיווחים כספיים על פעילות המים

בשנה האחרונה נערכת הקפדה יתרה ברשות המים לגבי חובת ההגשה של הדוחות הכספיים לפעילות המים של בעלי רישיונות הפקה או הספקה, ונשלחו מכתבי התראה למי שלא דיווח.

נזכיר כי על פי כללי המים (תנאים ברישיון), נדרש כל בעל רישיון לדווח על הכנסותיו והוצאותיו מפעילות המים, וכן על הנכסים ששימשו את פעילות המים, עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת.

על פי כללי המים, דיווח זה צריך להיות מאושר על ידי רואה חשבון.

מומלץ לכל מי שקיבל מכתבי התראה, להשלים את הגשת הדיווח לשנים בהן הוא נדרש ו"לנקות שולחן" מול רשות המים בסוגיה זו.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן