PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יולי 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 93.2020


לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2020

לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2020 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

הפרסום הינו לאחר שטיוטת התעריפים פורסמו לשימוע ציבורי במהלך יוני 2020 ונשלחו ללקוחותינו בחוזר הקודם שהפצנו.

ניתוח התעריפים בפועל אל מול התעריפים שפורסמו לשימוע מראה, כי השינויים היו מינוריים בשיעור נמוך מ-1%, כאשר תעריפי המים לחקלאות ירדו מעט ביחס לתעריפי השימוע ואילו התעריפים לבית ולכל מטרה עלו במעט ביחס לתעריפי השימוע.

פיצוים בגין הסכם המים

בעקבות הוזלת מחירי המים לחקלאות במסגרת תיקון 27, נעצרה הזכאות לפיצוי ב"הסכם 3", אולם, נכון ליוני 2020, נשארה ב"הסכם 3" יתרת זכות לפיצוים בסך כ-105 מיליוני ש"ח.

בקשות לקבלת מענקים במסגרת יתרות זכות, שנותרו לצרכנים בהסכם המים 3, ניתן להגיש עד ליום 15 בנובמבר 2020 למשרדים המחוזיים של משרד החקלאות.

נציין, כי רשימת הזכאים למענק הינה ארוכה ומונה כ-220 עמודים, אשר רובם זכאים לסכומים קטנים של מאות או אלפי ש"ח בודדים, עם זאת מעבר על הרשימה מלמד, כי ישנם כ-70 קיבוצים ומושבים הזכאים למענקים שבין עשרות ועד מאות אלפי ש"ח.

רשימת הזכאים מפורסמת באתר האינטרנט של התאחדות חקלאי ישראל, וניתן גם לקבל אותה אצלנו למי שיהיה מעוניין.

אנו ממליצים ללקוחותינו, לבדוק את רשימת הזכאות ובמידה ונותרה להם זכות למענק, להגיש בהקדם את טופסי הבקשה.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן