PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – יוני 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 78.2020


לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן למחצית השנייה של שנת 2020 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

בין השאר פורסמו לשימוע כללי המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות), כללי המים (תעריפים של ספקים מקומיים) וכללי המים (עלויות להפקה והולכה).

על פי מסמך השימוע השינוי בתעריפי המים ממקורות מתייחס לירידה של כ-0.5% בסל המדדים, אל מול התייקרות מסוימת ברכיבים פיזיים של תאגידי המים.

אמות מידה לכללי חיוב בדמי מים

ביום 8 ביוני 2020, פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי אמות מידה לחיוב "דמי מים".

נזכיר, כי דמי מים הינו החיוב שמחליף על פי תיקון 27 לחוק המים, את "היטלי ההפקה" בהם חויבו מפיקי המים הפרטיים עד שנת 2016.

היטלי ההפקה בעבר, נגבו אחת לשנה, ואילו החל משנת 2017, החיוב היה אחת לרבעון. על פי השימוע החיוב בעתיד יעשה בחשבון דו חודשי, כמו כן פורסמו בשימוע אמות מידה לגבי מבנה החשבון, מנגנון לבירור והשגה על החיוב ועוד.

 

 

 

לפרטים נוספים או לסיוע בהכנת הדיווח השנתי או הגשת בקשות למענקים במסגרת הסכם המים וכן לכל שאלה בנושאי המים ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן