PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מאי 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 71.2020


הדי משבר הקורונה הבריאותי הולכים ומתרחקים שעה שאלו הכלכליים המונחים לפתחנו, יוצרים חוסר ודאות, ובוודאי יציבו אתגרים חדשים ושונים מאלו שהכרנו. בחוזר שלהלן מספר עדכונים שוטפים הנוגעים למשק המים.

פריסת חשבון מים "קרוב" כזכור, פורסמה הקלה בדבר אפשרות פריסת חשבון מים "קרוב", שטרם שולם טרם פרוץ ה"קורונה", ל- 12 תשלומים בריבית נוחה. לפי שעה לא הורחבה ההקלה והיא כאמור נכונה ביחס לחשבון אחד בלבד.

הגדלת כמות המים הכוללת למטרות חקלאות – כחלק מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה בחון משרד החקלאות את המשמעויות הנובעות מקשיי ייבוא מזון מחו"ל, מחד, לצד פגיעה בפעילות המשקית מאידך. על מנת להיערך נכון, מבקש המשרד, לאפשר הגדלת כמות המים הכוללת למטרות חקלאות, בכדי להתבסס על ייצור מזון מקומי. התקרה המוצעת – גידול של כ-22%. מהלך כזה יאפשר לחקלאים לפעול להגברת הייצור ללא חשש ממחסור במים לצד מניעת השלכות בשל חריגה ממכסות.

הוראת שעה בדבר אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2020 – ב-16 לפברואר 2020, חתם שר החקלאות על הוראת שעה בדבר אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2020. נבקש להזכיר למי שמעוניין וטרם פנה – יש לפנות לאחראי מים אזורי ולרשות התכנון בבקשות מנומקות להגדלה ו/או מניעת קיצוץ. בקשות למיזמים חדשים יש להגיש עד 31 במאי 2020 ולבעלי חיים עד 31 באוקטובר 2020.

נהלים למימון השקעות בתחום המים בגין הסכם המים – בתחילת חודש מרץ פרסם משרד החקלאות את הנהלים למימון השקעות בתחום המים בגין הסכם המים 3 (הישן) לצרכני מקורות והסכם המים (4) למפיקים פרטיים עבור השנים 2020-2022. ניתן להגיש בקשה למענק בגין השקעות שבוצעו החל מתחילת שנת 2017, לסניפי משרד החקלאות האזוריים. בקשות תמיכה לשנת 2020, יש להגיש עד ליום 15 בנובמבר 2020. נציין, במסמכי ההסכם פרטים רבים. לבעלי העניין  מומלץ לעיין במסמכים אלו או לפנות אלינו לקבלת סיוע.

 

עדכון תעריפי המים ביולי 2020 – לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את תעריפי המים המתוכננים החל מתחילת חודש יולי 2020. בחוזר הבא נפרט בהרחבה את מכלול השינויים המוצעים בתעריפים, אולם נקדים ונומר שלא צפויים שינוים משמעותיים, כאשר הכוונה הינה להשאיר את תעריפי המים הביתיים לפי ערכם מינואר 2020, ואילו תעריפי המים לחקלאות יוזלו בשיעור קל של 0.5% כתוצאה משינוי בסל המדדים.

דיווחים כספיים על פעילות המים לשנת 2019 – אנו מזכירים, כי על פי כללי המים (תנאים ברישיון) כל בעלי הרישיונות להספקת מים (מרבית הקיבוצים והמושבים) נדרשו להגיש דוח כספי חתום על ידי רואה חשבון עד סוף אפריל 2020. לאחרונה התחלפו הגורמים האחראיים על הדיווח ברשות המים, והחלו לשלוח מכתבי התראה לספקי מים שלא דיווחו כנדרש בשנים קודמות. כל מי שקיבל מכתב דרישה לדיווח ועדיין לא הגיש את הדוח, מוזמן לפנות אלינו לקבלת הנחיות והסברים לגבי הדוח.

 

 

 

לפרטים נוספים או לסיוע בהכנת הדיווח השנתי או הגשת בקשות למענקים במסגרת הסכם המים וכן לכל שאלה בנושאי המים ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן