PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – מרץ 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 35.2020


בימים אלו העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו, מתמודדים עם השלכות משבר הקורונה, אשר אורכו ועומקו עדין לא ידועים. בהקשר זה בחוזר להלן מספר עדכונים בתחום משק המים הקשורים במשבר. ביום 20 במרץ 2020, אושרו בממשלה תקנות לשעת חרום בשל נגיף הקורונה, על פי התקנות הוגדרו פעילויות שונות במשק כ"פעולות חיוניות", אשר ניתן להמשיך בהן גם בתנאי הגבלת עבודה בכלל המשק.

בתקנות הוגדר כי, בין היתר, הפעילויות שלהלן יוגדרו כפעולה חיונית למשק:

 

 

 

בנוסף, הוגדר כי רשות המים הינה גוף בעל חיוניות למשק אשר ימשיך לפעול גם במצב של תקנות לשעת חרום.

ביום 17 במרץ 2020, פרסמה רשות המים הוראות שכותרתן "הקלה בתשלום חשבונות המים על רקע משבר הקורונה".

בפרסום נכללו, בין השאר, הסעיפים שלהלן:

  • לבקשת צרכן עוסק יידחה ספק מים את התשלום של חשבון המים של אותו צרכן עוסק לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס את תשלומו לעד 12 תשלומים חודשיים, כפי שביקש הצרכן, בריבית מינימאלית (ריבית החשב הכללי – 1.75%, נכון להיום), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • לבקשת ספק מים המספק מים לצרכן עוסק וצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ – תדחה חברת מקורות תשלום סכום, שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום, שתשלומו נדחה, ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים (בהתאם לבקשת הצרכן) בריבית מינימאלית.

ביום 23 במרץ 2020, הוציאה אגודת מים לישראל מכתב למנהל ראשות המים בבקשה לאפשר לחקלאים דחיית תשלום בגין מים שפירים  ומי שפד"ן לחקלאות, לצורך הקלה על תזרים המזומנים שנפגע בעקבות משבר הקורונה.

בינתיים אין התייחסות מיוחדת לתחומי החקלאות בתקנות רשות המים.

בנוסף לענייני משבר הקורונה, להלן מספר עדכונים בנושאי השגרה השוטפת:

  • הקצאות מים לחקלאות – בימים האחרונים מתקבלים רישיונות הפקה ואספקת מים לאגודות מאת רשות המים, מומלץ לבדוק את ההקצאות ולוודא שהן כוללות את כל מקורות המים של האגודה.
  • בתחילת חודש מרץ פרסם משרד החקלאות את הנהלים למימון השקעות בתחום המים בגין הסכם המים 3 (הישן) לצרכני מקורות והסכם המים (4) למפיקים פרטיים, עבור השנים 2020-2022.
  • דיווחים כספיים על תוצאות פעילות המים לבעלי רישיונות אספקה והפקה – נזכיר כי המועד האחרון לדיווח על התוצאות הכספיות של פעילות המים לבעלי רישיונות הפקה או אספקה של מים הינו 30 באפריל 2020. לאחרונה החלה רשות המים לשלוח מכתבי התראה לבעלי רישיונות שלא הגישו דיווחים לשנת 2018.

אנו ממליצים לכל מי שחייב בדיווח ולא דיווח בעבר להשלים את הדיווח לשנים  קודמות במקביל לדיווח בגין תוצאות שנת 2019.

אנו מאחלים לכל לקוחותינו, ברוח ימים אלו הרבה בריאות ושנעבור ביחד בהצלחה את משבר הקורונה ואולי נשאב קצת עידוד משנת הגשמים הברוכה ומהכינרת שעוד מעט עולה על גדותיה.

 

לפרטים נוספים או לסיוע בהכנת הדיווח השנתי או הגשת בקשות למענקים במסגרת הסכם המים וכן לכל שאלה בנושאי המים ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן