PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – פברואר 2020 (תקציר)

שנה: 2020

מספר החוזר: 18.2020


חורף 2019-2020

בחורף הנוכחי, ריבוי הגשמים (עד כה כ- 30%-50% מעבר לממוצע השנתי), מיטיב ללא ספק את מצב משק המים ומבטיח לכל הפחות, כי לא יהיה שינוי בהקצאות המים לחקלאות משנה קודמת.

החלטה בדבר הכמות הנוספת של הקצאת המים לחקלאות תיקבע בסוף חודש מרץ – בהתאם לכמות המשקעים.

הקצאות מים לחקלאות לשנת 2020

ביום 16 בפברואר 2020, חתם שר החקלאות על הוראת שעה בדבר אמות מידה להקצאת מים לחקלאות 2020.

אנו ממליצים, לכל יישוב לבדוק את אופן השימוש בהקצאות המים החקלאיים בשנה קודמת וכן את תכניות הגידול לשנה הנוכחית ולהקדים ולבקש הגדל הקצאת מים בהתאם לצורך.

דיווחים

נזכיר כי, בהתאם לכללי המים (תנאים ברישיון), חייב כל בעל רישיון הספקת מים לדווח על כמויות המים שסיפק לצרכניו עד ל-15 בפברואר בשנה העוקבת. דהיינו, הדוח לשנת 2019, אמור היה להיות מדווח עד ליום 15 בפברואר 2020. הדיווח מבוצע באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של רשות המים.

בדיקת חשבונות מים

מבדיקות שונות שערכנו עולה, כי במספר מקרים נפלו טעויות באופן חישוב דמי המים של מפיקים פרטיים – מומלץ לבדוק באופן שוטף את חשבונות המים בכלל ועבור "דמי מים" למפיקים פרטיים בפרט, כדי לוודא שנתוני הבסיס נכונים והתחשיבים הינם בהתאם לתקנות.

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן