PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ינואר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 10.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי הועלה לאתר רשות המים ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2020.

להלן עיקרי השינויים וההדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:

התייקרות תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות ובהתאמה גם תעריפי המים לצרכנים התייקרו במעט: תעריף נמוך לכמות מוכרת – התייקרות בשיעור ניכר של כ-31%, תעריף גבוה עבור כמות נוספת – התייקרות בשיעור של כ-4%; תעריף גינון ציבורי – התייקרות בשיעור של כ-6%.

לאור האמור, חשוב לדאוג לעדכון תעריף חיוב הצרכנים.

מרווח כספי לפעילות אספקת המים

משמעות ההתאמה בהתייקרות תעריף רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים הינה, כי המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים עלה במעט בשיעור של כ-0.5%  ועומד על כ-2.36 ש"ח/מ"ק. החסכון בעלות מים לגינון ציבורי ביחס לעלות מים בכמות הנוספת, הינו כ-1.74 ש"ח/מ"ק, עלייה בשיעור של כ-14% ביחס למרווח שהיה ביולי 2019.

תעריפי המים החקלאיים

תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, נותרו בעינם ועומדים על כ-1.856 ש"ח/מ"ק. ובאזור נטול חלופה (נסמך מים שפירים) – 1.57 ש"ח/מ"ק.

השפד"ן התייקר בשיעור של כ- 6.5% ביחס לתעריפי יולי 2019 ומחירו עומד על 1.348 ש"ח/מ"ק.

תעריפי המים החקלאיים בחריגה שעד 10% מההקצאה הוזלו בשיעור קל של כאחוז ואילו חריגה גבוהה מ-10% התייקרה בשיעור של כ-4%.

מפיקי מים עצמיים

מפיקי מים עצמיים זכרו – לאור תיקון 27 לחוק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי הייחוס עבור חישוב דמי המים וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

בבדיקות, שערכנו, לדרישות תשלום דמי המים, שנשלחו למפיקים שונים, התגלו מספר טעויות בחישוב. בשל כך ובשל סיומה של שנת 2019 מומלץ לבדוק את חיובי דמי המים שנשלחו למפיקים הפרטיים.

בנספח לחוזר טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2020.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 את ספר התעריפים המלא ניתן למצוא באתר רשות המים בקישור הבא:

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Rates.aspx

דילוג לתוכן