PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריפי החשמל 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 5.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי לוח תעריפי החשמל במשק משתנה החל מינואר 2021, בהתאם להחלטת רשות החשמל.

יצוין, כי התעריפים בלוח המעודכן שונים במעט מהתעריפים שפורסמו לשימוע ציבורי בדצמבר 2020.

(בקובץ PDF המצורף) טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים לקיבוצים ולחברות חלוקת חשמל, על פי לוח תעריפים 1-5.2 בספר התעריפים של רשות החשמל

(בקובץ PDF המצורף) טבלת  תעריפים עבור הצרכנים בתעריף קבוע

עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן הינן:

 • תעריפי תעו"ז לצרכן
 • הוזלת תעריף תעו"ז מתח נמוך בכל עונות השנה (חורף, מעבר, קיץ) ובכל המקטעים (שפל, גבע, פסגה) בשיעור ממוצע של כ-3.5%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של מתח גבוה מכירה מרוכזת ("תעריף מחלקי חשמל") בשיעור ממוצע של כ-6.0%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של תעו"ז מתח גבוה (מפעלים) בשיעור של כ-6.4%.
 • תעריפים קבועים לצרכן
 • הוזלת התעריף הביתי הקבוע לצרכנים בשיעור של כ-3.4%.
 • הוזלת תעריף כללי קבוע בשיעור של כ-3.2%.
 • הוזלת תעריף תאורת הרחוב הקבוע בשיעור של כ-1.4%.
 • תעריפים קבועים לחיבור

התעריף הקבוע לפי גודל חיבור עלה בצורה חדה בשיעורים שבין 25%-70% לפי סוג המתח והחיבור.

 • תעריף הייצור

הוזלת תעריף הייצור בכל המקטעים ועונות השנה בשיעור ממוצע של 5.7%.

 • השפעות שינוי התעריפים על הקיבוץ
 • מרווח החלוקה למחלקי החשמל בין תעריף רכישת חשמל לתעריף מכירה בתעו"ז מתח נמוך עלה בשיעור של כ-12% ועומד על שיעור ממוצע של כ-32%.
 • מרווח החלוקה (הפער בין מחיר מכירה לעלות הקנייה) במכירת חשמל ממחלק החשמל לצרכני מתח גבוה (מפעלים) קטן בשיעור של כ-8.6% ועומד כעת על שיעור של כ-4.5%.
 • מרווח החלוקה של מחלקי החשמל ביחס לצרכני מתח נמוך בתעריף קבוע נשחק מעט ועומד כיום, בממוצע, על שיעור של כ-25%.
 • הוזלת תעריפי מקטע הייצור בשקלול התעריף, תקטין את ההיקף הכספי של ההנחה אותה נותנים יצרני החשמל הפרטיים (יח"פים).

לסיכום, מצב חברות חלוקת החשמל, שבשטחן מפעל הצורך חשמל במתח גבוה, הורע במעט, לעומת  שיפור מצבן של חברות חלוקת חשמל שבשטחן רק צרכני מתח נמוך. צרכנים של חשמל בעסקאות פרטיות צפוים להיפגע מצמצום ההנחה.

נציין, כי בשנה האחרונה בוחנת רשות החשמל את המודל הכלכלי לפיו פועלות חברות החלוקה, המבוסס על הפער בין מחיר רכישת החשמל למחיר המכירה. רשות החשמל שוקלת הגדרת בסיס תעריף אחיד לחברות החלוקה שיתבסס על עלויות הפעלה נורמטיביות של חברה ממוצעת לחלוקת חשמל. סוגייה זו קיבלה משנה תוקף כתוצאה משינוי ההוראות לגבי אופן ההתחשבנות בין מחלקי חשמל לחח"י בנוגע לייצור חשמל סולארי בשטח החלוקה אשר עלול לשחוק משמעותית את מרווח החלוקה.

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן