PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריפי החשמל 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 2.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי לוח תעריפי החשמל במשק משתנה החל מינואר 2020, בהתאם להחלטת רשות החשמל. התעריפים בלוח המעודכן שונים במעט מהתעריפים שפורסמו לשימוע ציבורי בדצמבר 2019.

להלן טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים לקיבוצים ולחברות חלוקת חשמל, על פי לוח         1-5.2 בחוברת התעריפים של רשות החשמל:

 

להלן טבלת  תעריפים עבור הצרכנים בתעריף קבוע:

סוג תעריף תעריף (בש"ח) שינוי מ- 2019
תאורת רחוב 0.385 – 5.8%
כללי 0.469 -4.9%
מתח נמוך ביתי 0.448 -4.9%
צובר מתח נמוך 0.431 -4.7%
צובר מתח גבוה 0.351 -7.0%
צובר מתח עליון 0.323 -7.2%

 

בשונה מהשינוי בתעריפי האנרגיה, שהינם לפי היקף צריכה ועלותם ירדה, עלו התעריפים הקבועים עבור תשתית ועבור שירותי צרכנות, שהינם לפי גודל החיבור ב-KVA, בשיעורים שבין 3%-9%.

 

 

עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן הינן:

 • תעריפי תעו"ז לצרכן
 • הוזלת תעריף תעו"ז מתח נמוך בכל עונות השנה (חורף, מעבר, קיץ) ובכל המקטעים (שפל, גבע, פסגה) בשיעור ממוצע של כ-4.6%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של מתח גבוה מכירה מרוכזת ("תעריף מחלקי חשמל") בשיעור ממוצע של כ-6.6%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של תעו"ז מתח גבוה בשיעור של כ-6.7%.

 

 • תעריפים קבועים לצרכן
 • הוזלת התעריף הביתי הקבוע לצרכנים בשיעור של כ-4.9%.
 • הוזלת תעריף כללי קבוע בשיעור של כ-4.9%.
 • הוזלת תעריף תאורת הרחוב הקבוע בשיעור של כ-5.8%.

 

 • תעריף הייצור
 • הוזלת תעריף הייצור בכל המקטעים ועונות השנה בשיעור ממוצע של 7.5%.

 

 • השפעות שינוי התעריפים על הקיבוץ
 • מרווח החלוקה למחלקי החשמל בין תעריף רכישת חשמל לתעריף מכירה בתעו"ז מתח נמוך עלה בשיעור של כ-12% ועומד על שיעור ממוצע של כ-28%.
 • מרווח החלוקה (פער בין מחיר מכירה לעלות הקנייה) במכירת חשמל ממחלק לצרכני מתח גבוה (מפעלים) קטן במעט ועומד כעת על שיעור של כ-4.9% (תחת שיעור של 5% בשנת 2019).
 • מרווח החלוקה של מחלקי החשמל ביחס לצרכני מתח נמוך בתעריף קבוע גדל ועומד כיום בממוצע על שיעור של כ-26%.
 • הוזלת תעריפי מקטע הייצור בשקלול התעריף, תקטין את ההיקף הכספי של ההנחה אותה נותנים יצרני החשמל הפרטיים (יח"פים).

 

לסיכום, מצבן של חברות חלוקת החשמל, שבשטחן מפעל הצורך חשמל במתח גבוה, הורע במעט, לעומת מצבן המשופר של חברות חלוקת חשמל, שבשטחן רק צרכני מתח נמוך. צרכנים של חשמל בעסקאות פרטיות עלולים להיפגע מצמצום ההנחה.

נציין, כי בימים אלו בוחנת רשות החשמל את המודל הכלכלי לפיו פועלות חברות החלוקה, המבוסס על הפער בין מחיר רכישת החשמל למחיר המכירה. רשות החשמל שוקלת הגדרת בסיס תעריף אחיד לחברות החלוקה שיתבסס על עלויות הפעלה נורמטיביות של חברה ממוצעת לחלוקת חשמל.

דילוג לתוכן