PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – דצמבר 2015 (תקציר)

שנה: 2015

מספר החוזר: 100.2015


  1. תעריפי מים לשנת 2016

התקנות הממשלתיות לתעריפי המים ליום 1 בינואר 2016, טרם פורסמו ברשומות – בשלב זה, הגיעה לידנו טיוטת התעריפים העדכניים – בהם נכלל גם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2015.

בחוזר למנויים אנו מביאים את עיקרי התעריפים של המים לחקלאות, לבית ולתעשייה המסופקים על ידי חברת מקורות המובאים בטיוטה, וכן, את השינויים שחלו בהם לעומת התעריפים שבתוקף כיום (שנכנסו לתוקפם ביום 1 ביולי 2015).

  1. היטלי הפקה לחקלאות

בהתאם למצב ההידרולוגי לשנת 2015 – התעריף השנתי לחקלאות יפורסם עם עדכון ההיטל בחודש אוגוסט 2016.

לקראת שנת 2016:

מייקור המים לחקלאות, בשיעור שבין 4% ל-7% והוזלתם לצריכה ביתית, בשיעור של 7% עד 15% – אנו למדים שרשות המים "עמדה בדיבורה" בקבעה (עוד בסוף שנת 2014(!)), שלעת סיום "הסכם המים" (שחל ביום 31 בדצמבר 2015), בכוונתה להעלות את תעריפי המים לחקלאות למה שקרוי בפי דובריה – "תעריף היעד", תוך שהיא סותרת בזה תחשיב שלה עצמה מראשית 2015!

בפרסום הנ"ל, מיום ה-1 בינואר 2015 (ראו באתר רשות המים בפרק "אסדרה ותעריפים"), מחושבת עלות מקורות למים שפירים (ללא שיוך למגזר מסוים) בסכום של 2.02 ש"ח למ"ק. עבור המגזר החקלאי, נקבע שהוא יישא בעלות נוספת בגין היקף השימוש היחסי שלו במים מותפלים – חישוב, שמסתבר כי לא פורסם מעולם על ידי גוף כלשהו – מקורות, משרד האוצר, משרד החקלאות או רשות המים עצמה!

הח"מ ערך את החישוב הנ"ל המצביע על שימוש בחקלאות של כ-9% במים מותפלים בממוצע רב שנתי; אחוז זה מהווה תוספת של כ-0.135 ש"ח לעלות מקורות, ובסה"כ צריכה עלות המים לחקלאות לעמוד על 2.155 ש"ח למ"ק – סכום הנמוך ממחיר המים לחקלאות כיום(!!) בשיעור של יותר מ-8%!

נשאלת השאלה מהיכן שואבת רשות המים את הנתונים שהביאו לעלייה של התעריף לשנה הקרובה ל- 2.5 ש"ח למ"ק – 16% מעל העלות שהיא עצמה פרסמה?

זאת ועוד, על פי מידע, שקיבלנו לאחרונה, בכוונת הרשות להעלות את התעריפים לחקלאות במהלך 2016 לכדי 2.8 ש"ח למ"ק – זאת, מבלי להציג כל תחשיב שיבטל את הפרסום שלה עצמה מראשית 2015. כל זאת כאשר במהלך 2015 ירד "מדד המים", כאמור, בשיעור של כמעט מחצית האחוז!

אם אכן זהו התרחיש שיקרום עור וגידים – ישנו סיכון, כי בעלות מים זו, לא יישרדו כלכלית חלק ניכר מהגידולים החקלאיים, אותם מגדלים חקלאים באזורים נעדרי חלופה למים השפירים.

 

 

 

נציין, כי כמעט ולא נשמעות התנגדויות מהמגזר החקלאי לתהליך זה של ייקור המים, כמותו לא אירע מזה עשור, ושבעטיו נחתם בסוף שנת 2006 הסכם המים שמפירותיו נהנה ציבור החקלאים עד היום הזה. וכעת – לא עוד!

אכן, סוף שנה עגומה לחקלאות ישראל עם סופה של שנת 2015…!

 

  1. תקנות המים (אמות מידה להקצאות מים לחקלאות) (הוראת שעה) לשנים 2014 – 2016

תקנות אלו אושרו ב-20 לינואר 2014, על ידי שר החקלאות הקודם, וניתן להתייחס אליהן עד סוף שנה זו, בלבד.

לכל המעוניינים, נא להגיב לאחר עיון בתוכן הדברים כפי שהם מופיעים באתרנו.

 

 

מנויים לחוזרי המים של "מבט יועצים"

יועבר אליכם בדוא"ל נפרד טופס אותו יש למלא בהקדם על מנת להבטיח את המשך משלוח החוזרים החודשיים שלנו במהלך שנת 2016.

 

 

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן