PDF להורדה

עדכונים בנושא חלוקת חשמל בקיבוצים

שנה: 2022

מספר החוזר: 49.2022


העברת תשתיות בין מחלקים

לאחרונה פרסמה רשות החשמל את החלטה בדבר "העברת תשתיות בין מחלקים"[1]. מהות ההחלטה הינה לאפשר למחלקי חשמל היסטוריים, הרוצים בכך, להעביר את תשתיות החשמל וזכויות חלוקת החשמל שלהם למחלק הדומיננטי (חברת החשמל) או לבעל רישיון חלוקה אחר.

נזכיר, כי כאשר פורסם המתווה לאסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים בשנת 2009, הוגדרו למחלקים ההיסטוריים שלוש חלופות, לפי הפירוט שלהלן:

 • הקמת חברה בע"מ לאספקה וחלוקה של חשמל.
 • העברת התשתיות וזכויות החלוקה למחלק אחר.
 • להיות מוגדר כ"צרכן בודד" שלא מבצע פעילות חלוקה (בקיבוצים בהם לא היו מונים).

בשנת 2013, פרסמה רשות החשמל את המנגנון להעברת תשתיות חלוקה ממחלקים היסטוריים לחברת החשמל, כאשר המחלק ההיסטורי נדרש להשקיע בהתאמת התשתיות לחוק משק החשמל ורק לאחר מכן להעבירן לחח"י.

מודל העברת התשתיות לחח"י היה בלתי כלכלי, ועל כן אפילו קיבוצים שרצו להתקדם בכך, החליטו בשלב מסוים לחזור בהם ולהקים חברת חלוקת חשמל עצמית שלהם.

נכון להיום, מרבית הקיבוצים המוגדרים כמחלקי חשמל היסטוריים (רוכשים חשמל במתח גבוה), בחרו בחלופה של הקמת חברה בע"מ לחלוקת ואספקת חשמל (כ-195 קיבוצים) ומספר מצומצם של קיבוצים בחרו להיות מוגדרים כ"צרכן בודד" (אם כי, כנראה, שאינם עומדים בהגדרה שבמתווה). קיבוצים בודדים העבירו את התשתית לחח"י.

להבדיל ממודל העברת התשתיות, שהוגדר בעבר, עתה החליטה רשות החשמל להקל על מחלקים, שאינם מעוניינים לבצע את פעילות החלוקה, להעביר את הפעילות לחח"י באמצעות שתי החלופות שלהלן:

 • העברת רשת החלוקה לחח"י ללא התחשבנות כספית – המחלק ההיסטורי יעביר לחח"י את רשימת הצרכנים ופרטי הצרכנות שלהם וחח"י תחויב להיכנס לנעלי המחלק ההיסטורי ולהתחיל לחלק חשמל לצרכנים בקיבוץ בתקופה של 3 חודשים.
 • העברת הרשת לחח"י בתמורה להתחשבנות כספית – המחלק ההיסטורי יבצע סקר מצב הרשת (על ידי מהנדס בודק סוג 3), אשר יגדיר איזה ממרכיבי הרשת הינם תקינים, ובגין מרכיבים אלו חח"י תשלם למחלק ההיסטורי את ערך התשתיות (על פי לוח התעריפים 4.4 "עבודות על חשבון אחרים", כשהעלות על פי לוח התעריפים תופחת לתקופה של 30 שנה מיום ההפעלה).

לדוגמה: על פי לוח התעריפים, עלות הקמת עמוד זווית מתח גבוה הינה כ-25 אלפי ש"ח, התקנת תחנת טרנספורמציה לשנאי בודד הינה כ- 300 אלפי ש"ח, וכך ישנו פירוט לכל מרכיבי רשת החשמל. עלות זו תופחת לתקופה של 30 שנה ממועד ההקמה והיתרה תשולם לקיבוץ.

על פי ההחלטה, המחלק ההיסטורי הוא שיחליט האם הוא רוצה להעביר את הרשת לחח"י או לא, ועל כן מדובר באופציה בלבד, שמגדילה את מרווח האפשרויות העומדות בפני המחלקים ההיסטוריים. מאידך, עלול להיווצר תקדים, אשר בעתיד יאפשר לרשות החשמל לחייב מחלקים היסטוריים, שלא פועלים בהתאם לאמות המידה, להעביר את פעילות החלוקה למחלק אחר.

להבדיל מהשימוע שפורסם בנידון, ההחלטה חלה גם על קיבוצים צרכני מתח נמוך, אשר בהתאם להחלטה יכולים גם הם לבחור להעביר את תשתיות החלוקה שלהם למחלק אחר.

נציין, כי יתכן וישנם מחלקים היסטוריים או קיבוצים צרכני מתח נמוך (ובעיקר קיבוצים קטנים), שחלופה זו יכולה להתאים להם, ועל כן מומלץ שייבחנו את המשמעויות עבורם.

להלן רשימה (חלקית) של יתרונות וחסרונות בהעברת פעילות חלוקת החשמל לחח"י:

יתרונות

 • פוטנציאל לחיסכון בעלויות שדרוג תשתיות וחיבור שכונות חדשות (העלויות יחולו על חח"י ולא על הקיבוץ).
 • הפחתת סיכונים ואחריות משפטית בגין רשת החשמל הקיימת.
 • העברת סיכוני הגבייה מהצרכנים לחח"י.
 • הפחתת תשומות ניהול.
 • קיבוצים שלא הקימו חברה לחלוקת חשמל – העברה לחח"י מאפשרת לכל צרכן בעל מונה להקים על גגו מערכת סולארית.

חסרונות

 • ויתור על הנחה בעלות החשמל של מחלק חשמל היסטורי (כ-5% ביחס לתעריף מתח גבוה וכ-25% ביחס לתעריף מתח נמוך).
 • הקטנת האפשרות לרכוש חשמל מוזל מיצרן פרטי (יח"פ), אשר לא יהיה לו כדאי להתקשר עם כל צרכן בקיבוץ בנפרד.
 • הכנסת גורם חיצוני (חח"י) לתחום התשתיות בקו הכחול וצורך בתיאומים מורכבים בכל מקרה של צורך בחפירות וטיפול בתשתיות המים, הביוב, התקשורת והכבישים.
 • לא ניתן יהיה להפעיל גנרטור גיבוי או מערכת אגירת חשמל שתשרת את כל צרכני הקיבוץ, כיוון שהתשתיות המחברות בין הצרכנים יהיו בבעלות חח"י.
 • מהלך בלתי הפיך – היינו מי שהעביר תשתיות לחח"י לא יוכל להתחרט ולחזור להיות מחלק חשמל, בעוד שמי שמקים חברת חלוקת חשמל יוכל בעתיד להחליט להעביר התשתיות לחח"י.
 • צרכן בקיבוץ יהיה כמו כל צרכן אחר במדינת ישראל – יופנה למוקד 103 במידה ויש לו בעיות בחשמל (יכול להוות גם יתרון וגם חסרון).

לכל קיבוץ יש את מערכת השיקולים והפרמטרים לקבלת החלטות שלו אולם מומלץ לשקלל את כל היתרונות והחסרונות, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, בעת הדיון לקבלת החלטה בנידון.

קיבוצים צרכני מתח נמוך

לפי חוק משק החשמל, קיבוץ שצורך חשמל במתח נמוך (כ-40-50 קיבוצים) אינו עונה להגדרת "מחלק חשמל", ועל כן לא נדרש להסדיר את פעילותו החוקית במסגרת מתווה המחלקים.

בשל היתרונות הגלומים בהפעלת חברה עצמית לחלוקה לחלוקת ואספקת חשמל, ישנם קיבוצים צרכני מתח נמוך המבקשים להשקיע בתשתיות השנאה, להתחבר למתח הגבוה ולהיכנס למתווה המחלקים.

על פי עמדת המחלקה המשפטית ברשות החשמל, עקב תיקוני החקיקה בחוק משק החשמל בשנת 2018, קיבוצים כאלו לא יוכלו להיכנס למתווה המחלקים.

נציין, כי קיבוצים צרכני מתח נמוך, מבצעים בפועל חלוקת חשמל לצרכנים, על ידי תשתיות שבבעלותם, ועל כן אין הבדל בינם לבין קיבוצים צרכני מתח גבוה. להבנתנו צרכני מתח נמוך הינם מחלקי חשמל לכל דבר ועניין, ואנו פועלים יחד עם שולחן הארגונים הכלכליים ומחלקת הכלכלה בתק"צ להכין חוות דעת משפטית התומכת בעמדה זו.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

[1] החלטה מספר 63210, מישיבה מספר 632, מיום 19 במאי 2022.

דילוג לתוכן