PDF להורדה

עדכונים בנושאי אנרגיה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – אוקטובר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 109.2023


הקלות לצרכנים – מלחמת "חרבות ברזל"

רשות החשמל פרסמה החלטה הקובעת, כי במקרה של צרכנים להם חובות עבר ו/או שהינם צוברים חובות בגין תקופת מלחמת חרבות ברזל, לא יתקיימו פעולות אכיפה וגבייה, לרבות ניתוקים, וזאת עד לפקיעת "המצב המיוחד בעורף" כפי שהוכרז על ידי שר הביטחון.

צרכנים המתקשים בתשלום חשבונות החשמל יוכלו להגיש בקשה למתן אפשרות להסדרי תשלום מקלים ללא ריבית.

צרכנים, שפונו מהיישוביים השונים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, תידחה תקופת הפקת החשבון והגבייה ב-30 ימים.

למחלקי חשמל היסטוריים בעוטף עזה, תידחה תקופת התשלום לחשבון החשמל האחרון ב-60 ימים.

מחלקי חשמל היסטוריים בעוטף עזה

לצורך ביצוע פעולות להבטחת אספקת החשמל בשטחי מחלקים היסטוריים בתקופת מלחמה, הסמיך מנהל רשות החשמל את חברת חשמל לישראל (חח"י), להיכנס לשטחם של מחלקי חשמל היסטוריים באזור עוטף עזה ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת אספקת חשמל רציפה.

סמכות זו שניתנה לחח"י, הינה רק בגין מחלקי חשמל היסטוריים, שהודיעו לרשות החשמל, כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כמחלק חשמל בהתאם לחוק, לתקנות, לאמות המידה ולרישיון.

חברת חשמל תפעל מכוח מינוי זמני זה באופן בו פועל בעל רישיון חלוקת חשמל סביר ותתעד בצורה מפורטת ביחס לשטח החלוקה את כל העלויות שהיו לה.

הוראה זו תעמוד בתוקף עד למתן הודעה אחרת.

הארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל, עקב המצב הביטחוני

לאור המצב הביטחוני הנובע ממלחמת "חרבות ברזל", מפרסמת רשות החשמל לשימוע ציבורי מועדים מעודכנים להקמת מתקני יצור חשמל פוטו-וולטאי ואחר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במבט יועצים אנו מלווים מזה שנים את המגזר ההתיישבותי בתהליכי הבדיקות הכלכליות, והפיתוח של פרויקטים בתחום האנרגיה ואנו ערוכים לסייע ללקוחותינו בתקופה זו בכל האתגרים הקשורים בתחום האנרגיה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן