PDF להורדה

עדכונים במשק המים – מאי 2019 (תקציר)

שנה: 2019

מספר החוזר: 46.2019


תוספת הקצאות מים חקלאיות לשנת 2019

משרד החקלאות פרסם לאחרונה את התקנות הקובעות את העקרונות לקבלת תוספת הקצאות מים חקלאיות לשנת 2019[1]. תקנות אלו באות בהמשך להחלטת רשות המים מתחילת חודש מרץ השנה על תוספת הקצאה כללית לחקלאים.

להלן תוספת ההקצאה האוטומטית לשנת 2019:

  • צרכנים שצרכו בשנת 2017 יותר מההקצאה לשנת 2019 – יקבלו 50% מההפרש בין הצריכה בשנת 2017 לבין הקצאת 2019.
  • צרכנים שקיבלו בשנת 2018 תוספת זמנית – יקבלו את התוספת גם בשנת 2019 או לחילופין את ההפרש כמוסבר לעיל (הגבוה מבין השניים).

יצוין, כי קיימים קריטריונים נוספים לקבל תוספת על ידי פניה למחוז הרלבנטי במשרד החקלאות:

  • צרכנים שקיבלו תוספת בשנים 2016 ו-2017 – יקבלו עד 60% מהתוספת, על בסיס הגשת טופס בקשה (ללא אסמכתאות נדרשות).
  • צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1 בינואר 2016 – יקבלו עד 50% מהכמות המחושבת לפי נורמת הצריכה או מהכמות המבוקשת (הנמוך מבין השניים).

מקרים אחרים מהרשום לעיל יבחנו באם תישאר יתרת מים לחלוקה.

המלצתנו, לכל הצרכנים החקלאיים אשר חרגו או היו קרובים לחריגה מהקצאתם בשנת 2018 ו/או נמצאים בתהליך של גידול מתמשך בהיקפי צריכת המים – להגיש בקשה לתוספת.

יודגש, כי המועד האחרון להגשת בקשות לתוספת הקצאת מים הינו ה-6 ביוני 2019.

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל: 

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

[1] תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), תשע"ט-2019

דילוג לתוכן