PDF להורדה

עדכונים במשק המים – אוקטובר 2019 (תקציר)

שנה: 2019

מספר החוזר: 93.2019


אוקטובר 2019

חוזר מקצועי מספר 93/19

 

כללי המים לשנת 2020 פורסמו לשימוע

לאחרונה פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן לתחילת שנת 2020 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים.

בין השאר פורסמו לשימוע כללי המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות), כללי המים (תעריפים של ספקים מקומיים) וכללי המים (עלויות להפקה והולכה).

על פי מסמך השימוע השינוי בתעריפי המים מקורו בירידה בשיעור של 0.2% בסל המדדים, לצד עלייה ברכיבי עלות שונים כגון עלות מים מותפלים, הכרה בהשקעות הוניות למקורות ועוד.

בקרת חשבונות המתקבלים ממקורות

דמי מים – לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 27 לחוק המים, מוציאה חברת מקורות חיוב בגין דמי מים עבור המים בהפקה הפרטית, שעד לשנת 2017 חויבו בהיטלי הפקה.

מודל החיוב הינו מורכב וכולל דמי מים שונים למים לחקלאות ומים לבית, תעריפים שונים להפקת בסיס והפקה נוספת וכן תעריפים שונים לכמות ביתית מוכרת וכמות שמעל המוכרת.

בבדיקות שערכנו מתגלות לא מעט טעויות בחישוב – מומלץ לבדוק את כל החיובים בגין דמי מים שנשלחו למפיקים הפרטיים בשנים  2017-2019.

בדיקת חשבונות מרכזים לשנה קודמת שנשלחים על ידי מקורות – הישובים המכונים "צרכני מקורות" מקבלים מדי שנה דוח הפרשי תשלום ביחס לשנה קודמת, וזאת לאחר הדיווח המקוון, שמגיש ספק המים בנוגע לשימושי המים בשטחו בפברואר כל שנה. במידה והחשבון מגלם תוספת חיוב – מומלץ לבדוק את התחשיבים.

קבלת הקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי – כל ספק מים, שמספק מים לגינון ציבורי, זכאי להקצאת מים מוזלים להשקיית הגינון הציבורי. ספקים, שיגישו בקשה להקצאה עד סוף שנת 2019, יוכלו לקבל גם החזר בגין רכישת המים לגינון ציבורי מתחילת השנה.

לצורך קבלת הקצאה של מים מוזלים לגינון ציבורי, יש לעמוד במספר דרישות סף ובכלל זה הפרדה בין ספק המים לצרכן המים, חיוב הצרכנים בתעריפי התקנות והגשת מפות מסודרות של הגנים הציבוריים שבשטחו של ספק המים.

 

 

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל: 

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן