PDF להורדה

עדכונים במשק המים – אוגוסט 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 79.2019


בחוזר להלן מספר עדכונים בנוגע למתרחש בתחום המים בשבועות אלו:

צריכות המים בעונת ההשקיה הנוכחית

בשבועות האחרונים החלו יישובים רבים לקבל מכתבים בדבר היקפי ההפקה בפועל אל מול הקצאות המים להפקה. מומלץ לערוך בקרה על הנתונים המופיעים במכתבים אלו לצורך וידוא נכונות הקצאת המים הרשומה וכן כמות ההפקה בפועל.

כמו כן מומלץ, בשלב זה של עונת ההשקיה, לערוך בדיקה של הצריכה בפועל אל מול הקצאות המים על סוגיהם השונים.

הפקת מים ו/או צריכת מים מעבר להקצאות המים גוררות חיובים גבוהים ביותר!

רשות המים העבירה את משרדיה מתל אביב לירושלים

בסוף חודש יולי העבירה הרשות הממשלתית למים ולביוב את משרדיה מתל אביב לקריית הממשלה בירושלים – בניין משרדי הממשלה, ג'נרי 2. מעבר זה בוצע בהמשך להחלטת ממשלה בנושא.

במסגרת המעבר, עודכנו הכתובת למשלוח דואר ומספרי הטלפונים במשרדים השונים.

יתכן והמעבר ישפיע על מתן המענה וטיפול יחידות רשות המים בנושאים שונים ויש לקחת זאת בחשבון.

אנו מאחלים לעובדי הרשות בהצלחה במשרדיהם החדשים.

עדכון תעריפי המים – מחצית 2019

בחוזר חודש יולי פרסמנו את עדכון תעריפי המים החל מתחילת חודש יולי.

שימו לב, עדכון התעריפים במערכות הגבייה של היישוב חשוב מאוד בטרם ביצוע סבב הגבייה עבור צריכות חודש יולי ואילך.

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל: 

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן