PDF להורדה

עדכונים במערכת ההרשאות של רשות המסים

שנה: 2024

מספר החוזר: 36.2024


בחוזרנו 22.24 עדכנו בדבר החידושים במערכת ההרשאות של רשות המסים, לקבלת מידע וביצוע פעולות מקוונות מול רשות המסים בשם העוסק, ובמיוחד לצורך קבלת מספרי הקצאה במסגרת מודל "חשבוניות ישראל", אשר ייכנס לתוקף ב-5 במאי 2024.

נזכיר, כי יש להיערך בהקדם ליישום המודל, ובכלל זה השלמת סדרת פעולות הרישום וההרשאות מול רשות המסים, בדיקת היערכות תוכנת הנהלת החשבונות ליישום החקיקה ויישום בפועל של הפקת חשבוניות עם מספר הקצאה.

לסרטוני הדרכה של רשות המסים שלב אחר שלב – לחצו כאן.

לאחר מספר חודשים, בהם פועלת מערכת ההרשאות, ובהתאם לתובנות וההמלצות שהתקבלו מציבור המייצגים והעוסקים, פרסמה רשות המסים הודעה בדבר הרחבת המסלול בשירות עצמי, לרישום "מורשה על" בתאגיד כמפורט להלן:

מסלולי הסמכה לרישום "מורשה על" בשירות עצמי

 • רישום "מורשה על" ב"חברת יחיד" בשירות עצמי

מסלול זה מיועד לרישום "מורשה על" לדירקטורים יחידים ב"חברת יחיד" (בעל מניות יחיד המחזיק ב-100% מהון המניות והוא רשום כדירקטור יחיד במרשמי רשות התאגידים).

במסלול זה הדירקטור נדרש לעבור תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, ולבצע באזור האישי "רישום פרטי תאגיד" לחברה שבבעלותו.

לאחר הרישום, הדירקטור יוגדר באופן אוטומטי כ"מורשה העל" בחברה והוא יוכל לבצע את הפעולות בעצמו, או להסמיך אחרים לביצוע הפעולות שיוגדרו, מתוך רשימת הפעולות המפורטות באתר.

 • רישום "מורשה על" בתאגיד בשירות עצמי לבעל תפקיד רשום

מסלול זה מיועד לרישום "מורשה על", שהינו בעל תפקיד בתאגיד, ובכלל זה דירקטורים, שותפים בשותפות רשומה ושותף נציג בשותפות מע"מ, הרשומים במרשמי רשות התאגידים או במרשם חוקי אחר המצוי במאגרי המידע ברשות המסים.

במסלול זה, בעל התפקיד נדרש לבצע תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, ולבצע באזור האישי "רישום פרטי תאגיד" לתאגיד בו הוא משמש בעל תפקיד.

לסיום מורשה העל נדרש להעלות באזור האישי "אישור עורך דין" (נספח א'), המאשר כי הגורמים המורשים בתאגיד מינו אותו כ"מורשה על" מטעם התאגיד.

לאחר ביצוע בקרת סיכונים ממוחשבת, רישום "מורשה העל" יאושר תוך 5 ימי עסקים .

 • רישום "מורשה על" בתאגיד בשירות עצמי למי שאינו בעל תפקיד רשום

מסלול זה מיועד לרישום "מורשה על" למי שאינו משמש כבעל תפקיד בתאגיד.

במסלול זה יש לבצע תהליך רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, ולבצע באזור האישי "רישום פרטי תאגיד", לתאגיד בו הוא הוסמך להיות "מורשה על".

לסיום מורשה העל יסרוק למערכת את "אישור עורך הדין" (נספח א') המאשר את הסכמת המורשים בתאגיד למנותו "מורשה על".

לאחר ביצוע בקרת הסיכונים הממוחשבת, רישום מורשה העל יאושר תוך 5 ימי עסקים.

מסלולי הסמכה לרישום "מורשה על" על ידי מייצג או במשרדי רשות המסים

מסלולים אלו מיועדים לכלל התאגידים ובמיוחד לחברה שאינה חברת יחיד (יש יותר מבעל מניות אחד או שיש יותר מדירקטור אחד), חברות ציבוריות/ממשלתיות, אגודות שיתופיות (כולל קיבוצים), שותפויות, עמותות ועוד.

מסלולים אלו מתאים גם למקרים בהם התאגיד (גם בחברת יחיד), מעוניין להסמיך כ"מורשה על", גורם אחר בחברה שאינו בהכרח דירקטור (למשל, סמנכ"ל כספים או חשב).

 • מסלול רישום "מורשה על" על ידי המייצג

כל מייצג, שיש לו ייפוי כוח תקף מטעם התאגיד, הרשום במרשם המייצגים, במערך מע"מ או מס הכנסה, יוכל להזין במערכת הייעודית, בפורטל המייצגים, את פרטי "מורשה העל" בתאגיד, בהתאם לסדר הבא:

 • המייצג יזהה את מורשה העל בהתאם לכללי הזיהוי המקובלים.
 • המייצג יזין למערכת הייעודית בפורטל המייצגים את פרטי "מורשה העל", את פרטי התאגיד ואת מספר הרישיון של עורך הדין, המופיעים במסמך המאומת ומאושר על ידי עורך דין (נספח א').
 • המייצג יסרוק למערכת את אישור עורך הדין.

לאחר ביצוע בקרת סיכונים ממוחשבת, רישום מורשה העל יאושר תוך 5 ימי עסקים.

 • מסלול רישום "מורשה על" במשרדי מע"מ ומס הכנסה

מסלול זה מאפשר לעובד ברשות המסים, במשרדי מע"מ או בעמדות המש"מ (מרכזי מידע שירות ומשאבים) במשרדי מס הכנסה, לרשום את "מורשה העל", על פי העקרונות הבאים:

 • "מורשה על", שפרטיו מופיעים ב"אישור עורך הדין" (נספח א'), יתייצב אישית בפני עובד רשות המסים עם תעודה מזהה ויציג בפניו את מסמך ההסמכה המקורי בחתימת עורך הדין.
 • הסמכת "מורשה על" תבוצע מידית לאחר הזנת הפרטים על ידי עובד רשות המסים.
 • לסיום על "מורשה העל" להירשם לשירותים הדיגיטליים, ולבצע באזור האישי "רישום פרטי תאגיד", לתאגיד בו הוא מבקש להירשם כ"מורשה על".
 • אם "מורשה העל" טרם נרשם לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, הוא יוכל לבקש מעובד משרד רשות המסים לבצע עבורו את הרישום לשירותים הדיגיטליים.

 

נזכיר, כי משרדנו ממשיך לספק ללקוחותיו שירות "רישום מורשה על באמצעות מייצג", כאמור בחוזרנו 22.24.

 

יודגש, כי האמור בחוזר זה כפוף למידע שהתפרסם על ידי רשות המסים עד למועד הוצאת החוזר והמתעדכן מעת לעת. לאור הפרסומים התכופים בנושא, מומלץ לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר הפרסומים וההוראות המקצועיות בנושא.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן