PDF להורדה

עדכונים במערכת ההרשאות לפרויקט "חשבוניות ישראל"

שנה: 2024

מספר החוזר: 22.2024


להזכירכם, במסגרת חוק מס ערך מוסף נקבע, כי החל מיום 1 בינואר 2024 , רשות המסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (לשנת 2024 – 25,000 ש"ח) ובהתאם למתווה הקבוע בחוק.

בחוזרנו 107/23 עדכנו, כי רשות המסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס, גם ללא קבלת מספר הקצאה, עד ליום 31 במרץ 2024.

לצורך יישום החקיקה, נדרשים העוסקים במשק לבצע סדרת פעולות רישום מול רשות המסים, במסגרת מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוונות, אשר מטרתן להסמיך גורמים שונים מטעם העסק לביצוע פעולות הקשורות לתפעול השוטף של העסק (להלן "הסמכת מורשים"), ובין היתר גם לצורך מתן הרשאות ליישום פרויקט "חשבוניות ישראל".

עד כה לא ניתן היה לבצע פעולות של הסמכת מורשים באגודות שיתופיות, וכמו כן גם חלק מהחברות נתקלו בבעיות במהלך הרישום (כמו מקרים של דירקטורים שלא זוהו, דירקטורים הרשומים כתאגידים, דירקטורים שהינם אזרחים זרים ללא תעודת זהות ישראלית ועוד).

כעת, רשות המסים הודיעה על עדכונים במערכת ההרשאות, אשר מאפשרת רישום של אגודות שיתופיות וכן רישום של חברות ושותפויות, שנתקלו בבעיות במהלך הרישום, זאת באמצעות השקת יישום לרישום "מורשה על", שיתבצע או באמצעות מייצג או באמצעות משרדי רשות המסים.

יודגש, כי היישום האמור, המאפשר רישום של "מורשה על" באמצעות מייצג או באמצעות משרדי רשות המסים, נועד אך ורק על מנת לקשר את האדם שהוסמך, לתאגיד שהסמיך אותו, וזאת על מנת שיהיה באפשרותו של אותו אדם שהוסמך כ"מורשה על" להמשיך את תהליך הרישום ולהסמיך מורשים ו/או משתמשים אחרים לצורך ביצוע פעולות מוגדרות מטעם התאגיד, כמפורט להלן.

נקדים ונזכיר, כי במערכת ההרשאות של רשות המסים, הוגדרו 3 רמות של הרשאות:

 • "מורשה על" (super admin) – הרשאה ברמה העליונה בעסק, המאפשרת ביצוע פעולות ומתן הרשאות לאחרים. מורשה על יכול גם לתת הסמכה למורשה (admin) שיהיה רשאי גם הוא להסמיך אחרים לביצוע פעולות מוגדרות מראש.
 • "מורשה" (admin) – הרשאה ברמה בינונית, המאפשרת ביצוע פעולות שהוסמכו להן על ידי "מורשה על" וכן, הסמכת "משתמש" לביצוע אותן פעולות.
 • "משתמש" (user) – הרשאה ברמה נמוכה, המאפשרת רק ביצוע פעולות בהתאם להסמכות שניתנו לו על ידי "מורשה על" או "מורשה".

יודגש, כי כל אחד מבעלי ההרשאות הנ"ל (מורשה על / מורשה / משתמש) מחויב להירשם לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים (אזור אישי באתר רשות המסים) ולקבל קוד משתמש. הרישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים הינו אישי ויכול להתבצע אך ורק על ידי בעל ההרשאה עצמו.

יצוין, כי לפי רשות המסים, בשלב זה, אין הגבלה על מספר ההרשאות שניתן להגדיר בכל רמה. כלומר, התאגיד יכול להסמיך מספר גורמים שיהיו "מורשי על", "מורשים" ו"משתמשים".

מי רשאי להירשם כ"מורשה על":

 • בעוסק יחיד – העוסק בעצמו מוגדר כ"מורשה", שהינה ההרשאה הגבוהה ביותר עבור עוסק יחיד. הרשאה זו מאפשרת ליחיד להסמיך "משתמשים" במערכת ההרשאות ללא צורך ברישום מוקדם לבד מרישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.
 • בתאגידים (בחירת אחת משתי חלופות לרישום "מורשה על"):
  • חלופה 1 – רישום עצמי – של דירקטור בחברה / מורשה חתימה בעמותה / שותף בשותפות רשומה / שותף נציג בשותפות מע"מ.
  • חלופה 2 – אדם, שהגורמים המורשים בתאגיד, הסמיכו אותו כדין בצירוף מכתב עורך דין (בפורמט המצורף כנספח א' לחוזר זה). חלופה זו תתבצע באמצעות מייצג או במשרדי רשות המסים (מע"מ). חלופה זו היא החלופה המתאימה לרישום "מורשה על" באגודות שיתופיות ובתאגידים אחרים שלא הצליחו לבצע רישום מסיבות שונות.

חלופה 1 – רישום "מורשה על" בתאגיד בשירות עצמי

מסלול זה מתאים לרישום בעל תפקיד המצוין בחלופה 2א' לעיל כ"מורשה על", ובלבד שפרטיו מעודכנים במרשם החוקי המתאים.  מורשה העל רשאי לתת הרשאה ל"משתמשים" מטעמו לביצוע פעולות מוגדרות המפורטות במערכת ההרשאות, וכן בסמכותו להסמיך "מורשים" מטעמו שיהיו אף הם רשאים להסמיך "משתמשים" לביצוע פעולות מוגדרות להם הוסמכו.

"מורשה העל" נדרש לבצע את ההליכים הבאים:

 • רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים וכניסה למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות".
 • ביצוע הליך "רישום פרטי תאגיד" לתאגיד בו הינו בעל תפקיד )פעולה חד פעמית).
 • מתן הרשאות לאחרים, על ידי הזנת פרטי המוסמך במערכת (מספר מזהה שלו).
 • סימון סוג הפעולה, שמקבל ההרשאה רשאי לבצע מתוך רשימת הפעולות שביישום, וקביעה האם מקבל ההרשאה יוסמך כ"מורשה" או כ"משתמש".
 • קביעת תוקף ההרשאה. ברירת המחדל לתוקף ההרשאה הינה לשנה קלנדרית אחת.

מתן הרשאות בתאגיד הינו כדלקמן:

"מורשה העל" בתאגיד רשאי לבצע בעצמו פעולות שהוגדרו בשם התאגיד, ובנוסף באפשרותו לתת שני סוגי הרשאות:

ל "מורשה" – מי שיוכל לבצע פעולות וכן, להסמיך אחרים רק בנושאים להם הוסמך.

ל "משתמש" – מי שיוכל לבצע פעולות רק בנושאים להם הוסמך.

סיום הליך ההסמכה על ידי "מורשה העל" ומתן הרשאה ל"מורשה" או "משתמש":

לאחר ש"מורשה העל" יסיים את תהליך ההסמכה, לאחר כל הסמכה שתינתן, "המורשה" או "המשתמש", יקבל מסרון (הודעת SMS) בו יצוין כי הוא הוסמך לבצע פעולות בשמו ומטעמו של "מורשה העל" או "המורשה".

"המורשה" או "המשתמש" יצטרך להיכנס לאזור האישי שלו ברשות המסים ויידרש לאשר או לדחות את ההסמכה.

דחיית ההסמכה משמעותה, ביטול ההרשאה שניתנה. אישור ההסמכה משמעותו, הסכמת המורשה או המשתמש לבצע את הפעולות הדיגיטליות שנכללו בהסמכה של מורשה העל או המורשה, לפי העניין.

יצוין, כי הסמכה לביצוע פעולות דיגיטליות יכולה להינתן, גם בקשר להקצאת מספרים בפרויקט חשבוניות ישראל וגם לגבי פעולות נוספות הקשורות לתאגיד, כגון: קבלת מספר הקצאה לקבלות בגין תרומות שקיבל מוסד ציבורי (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), הנפקת חשבוניות לעוסקים ברשות הפלסטינית ועוד.

חלופה 2 – רישום "מורשה על" בתאגיד באמצעות מייצג או במשרדי רשות המסים[1]

 • רישום "מורשה על" באמצעות מייצג

כל מייצג של תאגיד (רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין, הרשום כמייצג במרשם המייצגים ברשות המסים), שיש לו ייפוי כוח בתוקף מטעם התאגיד והרשום במרשם המייצגים במערך מע"מ או מס הכנסה, יוכל להגדיר במערכת ייעודית שפותחה עבור מייצגים, את פרטי "מורשה העל" בתאגיד, בהתאם לסדר הבא:

 • "מורשה העל", ימסור למייצג את מסמך עורך הדין מאושר ומאומת על ידי עורך דין (בהתאם לנוסח בנספח א' המצורף לחוזר זה).
 • המייצג יזהה את "מורשה העל" באמצעות תעודה מזהה.
 • המייצג יזין למערכת הייעודית בפורטל המייצגים או באינטרנט, את פרטי מורשה העל ויסרוק למערכת המסמך בכתב המאומת על ידי עורך דין.

חשוב! חובה לצרף אישור עורך דין חתום בפורמט המצורף כנספח א' לחוזר זה.

 • לאחר ביצוע האמור לעיל, הבקשה תועבר למשרד מע"מ האזורי הרלבנטי.
 • במסגרת הטיפול המשרדי, יבוצע אישור (או ביטול) ההסמכה של "מורשה העל" בתאגיד, שפרטיו הוזנו על ידי המייצג.
 • אם בחלוף 5 ימי עסקים מיום הזנת פרטי "מורשה העל" על ידי המייצג, משרד מע"מ לא אישר/ביטל את ההסמכה – ההסמכה תיכנס לתוקף באופן אוטומטי.

לאחר אישור ההסמכה כאמור, "מורשה העל" יקבל מסרון בו יצוין כי הוא הוסמך לבצע פעולות בשמו ומטעמו של התאגיד ואז הוא יידרש לבצע את הפעולות הבאות להשלמת התהליך (בדומה לפעולות שצוינו לעיל בחלופה 1 – רישום עצמי):

 • ביצוע תהליך רישום וזיהוי עצמי באינטרנט לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים וקבלת קוד משתמש.
 • ביצוע הליך "רישום פרטי תאגיד" במערכת ההסמכות באינטרנט.
 • ל"מורשה העל" תהיה אפשרות לבצע פעולות, שהוגדרו על ידי התאגיד (במקרה זה הפקת חשבוניות ודרישת מספר הקצאה), או להסמיך "מורשים" לבצע פעולות בשם התאגיד דרך מערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות" שגם הם יוכלו להסמיך "משתמשים" לביצוע אותן פעולות מוגדרות בשם התאגיד.
 • "המורשה" או "המשתמש" יכול לאשר או לדחות את ההסמכה שניתנה לו. אישור ההסמכה, משמעותו הסכמת "המורשה" או "המשתמש" לבצע את הפעולות הדיגיטליות, שנכללו בהסמכה.

 

 

 • רישום "מורשה על" באופן פרונטלי במשרדי רשות המסים

"מורשה על" יכול להגיע פיזית ולהירשם במשרדי רשות המסים:

 • "מורשה על", שמונה מכוח חלופה 1 – נדרש להביא תעודה מזהה, אישור על רישומו כנושא משרה במרשם הרלבנטי ומסמך הרשאה מטעם החברה להירשם ה"מורשה על".
 • "מורשה על", שמונה מכוח חלופה 2 – נדרש להביא תעודה מזהה ומסמך המאומת על ידי עורך דין (בנוסח המצורף כנספח א' לחוזר זה).

אם רשות המסים תחליט, כי אין מניעה לרישום "מורשה העל" – עובד רשות המסים יזין למערכת הייעודית את פרטי "מורשה העל" ואת ההסמכה שקיבל ויסרוק למערכת המשרדית הייעודית את המסמך המאומת על ידי עורך דין.

לאחר ביצוע הפעולה האמורה במשרד המס, מורשה העל יקבל מסרון בו יצוין כי הוא הוסמך לבצע פעולות בשמו ומטעמו של התאגיד והוא יידרש לבצע את הפעולות הבאות להשלמת התהליך (בדומה לפעולות שהוזכרו לעיל):

 • רישום וזיהוי עצמי באינטרנט לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.
 • ביצוע הליך "רישום פרטי תאגיד" במערכת ההסמכות באינטרנט.
 • ל"מורשה העל" תהיה אפשרות לבצע פעולות שהוגדרו על ידי התאגיד (במקרה זה הפקת חשבוניות ודרישת מספר הקצאה), או להסמיך "מורשים" לבצע פעולות בשם התאגיד דרך מערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות" שגם הם יוכלו להסמיך "משתמשים" לביצוע אותן פעולות מוגדרות בשם התאגיד.
 • "המורשה" או "המשתמש" יכול לאשר או לדחות את ההסמכה שניתנה לו. אישור ההסמכה, משמעותו הסכמת המורשה או המשתמש לבצע את הפעולות הדיגיטליות, שנכללו בהסמכה.

 

משרדנו מספק ללקוחותיו שירות "רישום מורשה על באמצעות מייצג" בעלות סמלית של 300 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, לכל תאגיד.

במידה והנכם מעוניינים בשירות:

יש לשלוח בדוא"ל (בלבד) עבור כל תאגיד בנפרד סריקה של המסמכים הבאים (כל מסמך סרוק בנפרד):

 • צילום תעודה מזהה של "מורשה העל", שהוסמך על ידי התאגיד.
 • "נספח א' – אישור עורך דין" (בנוסח המצורף כנספח לחוזר זה בלבד). יש להקפיד על מילוי פרטים מלאים ומדויקים באישור, כולל חתימות של המורשה מטעם התאגיד ושל עורך הדין.

את המסמכים יש לשלוח לגב' אילנה צבר  invoice@britcpa.co.il , טלפון: 03-6382861

יצוין, כי בקרוב נערוך ללקוחותינו יום עיון בנושא – הודעה על המועד תישלח בנפרד.

יודגש, כי האמור בחוזר זה כפוף למידע שהתפרסם על ידי רשות המסים עד למועד הוצאת החוזר והמתעדכן מעת לעת. לאור הפרסומים התכופים בנושא, מומלץ לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר הפרסומים וההוראות המקצועיות בנושא.

אנו ממליצים לוודא בהקדם את היערכות תוכנת הנהלת החשבונות ליישום החקיקה.

[1] מסלול זה רלוונטי ל"מורשה על" שהוסמך כדין על ידי התאגיד בצירוף מסמך עו"ד (חלופה 2).

דילוג לתוכן