PDF להורדה

עדכונים במסלולים המהירים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

שנה: 2021

מספר החוזר: 55.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסום של משרד הכלכלה והתעשייה בדבר עדכונים לגבי המסלולים המהירים (תת מסלול א' ותת מסלול ב') במסלול מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (הוראת מנכ"ל 4.54, שפורסמה ביום 18 ביוני 2020).

להלן עיקרי העדכונים:

  • שינויים פנימיים בכתב האישור
  • מענקים לא ישולמו לתאגיד אשר יבצע השקעות שאינן תואמות את חוות הדעת המקצועית וכתב האישור.
  • ככל שחלו שינויים או צפויים לחול שיניים בהשקעה, המבוצעת במסגרת התוכנית המאושרת, לרבות שינויים בפריט השקעה, יצרן, דגם ועוד – יש להגיש בקשה לשינויים פנימיים עד לתאריך 20 במאי 2021. יובהר, כי שינויים פנימיים לאחר תאריך זה לא ייבדקו.
  • הבקשות יוגשו באמצעות המערכת המקוונת – מערכת שנה"ב.
  • את הבקשה המקוונת, מודפסת וחתומה, כולל אסמכתאות ומסמכים נלווים (כשהם ערוכים וחתומים) – יש לשלוח לדוא"ל manufacturing@economy.gov.il.
  • הארכת תקופת הביצוע של התוכנית

בהתחשב במשבר הקורונה הוחלט על הארכת תקופת הביצוע למסלולים המהירים, כדלקמן:

  • מועד אחרון לביצוע – למפעלים שקיבלו כתב אישור בתת מסלול א' – 31 ביולי 2021.
  • מועד אחרון לביצוע – למפעלים שקיבלו אישור בתת מסלול ב' – 31 באוקטובר 2021.

יובהר שלא תינתן תקופת אורכה מעבר למועדים אלו.

לגבי תאגידים, שנקבע להם מועד מאוחר יותר בכתב האישור – המועד המאוחר יותר על פי כתב האישור – הינו הקובע.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן