PDF להורדה

עדכון תעריפי החשמל לשנת 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 3.2024


בתחילת החודש פרסמה רשות החשמל לשימוע ציבורי את לוחות תעריפי החשמל שצפויים להיכנס לתוקף בתחילת פברואר 2024.

על פי הסברי רשות החשמל, למרות מצב המלחמה והקשיים הכלכליים, שחווים רוב הצרכנים במשק, יש להעלות את תעריף החשמל לצרכנים, על מנת לשמור על יציבות חברת החשמל.

על פי ניתוח כלל העלויות במשק החשמל, נידרש, על פי הפרסום, להעלות את תעריף החשמל בשיעור של כ-15%, אולם בשל הכנסות ממכירת תחנת הכוח באשכול יצומצם שיעור עליית תעריף החשמל.

להלן טבלה המציגה את לוח התעריפים שפורסם לשימוע עבור שנת 2024:

ניתוח הנתונים מלמד, כי עלות הייצור צומצמה במעט ואילו עלויות התשתית (חלוקה והולכה) גדלו כך שהתעריפים לצרכני מתח נמוך (שמשלמים עבור חלוקה) עלו בממוצע בכ-1.17% ואילו תעריף מתח גבוה ומתח גבוה מכירה מרוכזת (תעריף למחלקי חשמל) ירדו בשיעור של כאחוז.

עבור מחלקי חשמל המשמעות הינה שתעריף הרכישה ירד ותעריף המכירה עלה, ועל כן מרווח החלוקה ביחס לצרכני מתח גבוה (מפעלים) עלה מכ-3.8% לכ-4.1%, ואילו מרווח החלוקה לצרכני תעו"ז מתח נמוך עלה מכ-25.4% לכ-28.3%.

הפער בין עלות החשמל בשפל לעלות בפסגה (ארביטראז) עבור מחלקי חשמל עלה במעט לפי הטבלה שלהלן:

המשמעויות עבור מחלקי החשמל הינן:

  • עלות רכישת החשמל מעט יורדת ואילו מחיר המכירה עולה כך שמרווח החלוקה משתפר וגם הרווח הגולמי של חברת חלוקת החשמל.
  • ההנחה מיצרנים פרטיים או מספקים, שמבוססת על תעריף הייצור, מעט נשחקת כתוצאה משחיקה בתעריף הייצור.
  • הכדאיות של מתקני אגירת חשמל מאחורי המונה (BTM), המבוססים, בין השאר, על ארביטראז' – תשתפר כתוצאה מגידול בפער בין עלות החשמל בשפל לעלות בפסגה.

 

נזכיר כי, על פי השימוע, תעריפים אלו ייכנסו לתוקף החל מתחילת פברואר 2024, ככל שלא יהיו בהם שינוים לאחר השימוע הציבורי שפורסם.

 

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן