PDF להורדה

הארכת מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019

שנה: 2020

מספר החוזר: 48.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים, הודיעה על הארכת מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019 וזאת עד ליום 31 במאי 2020[1].

בעקבות התקנת תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), תש"ף-2020, תתאפשר הגשת תביעות לפיצויי מס רכוש, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), תשע"ט-2019.

כאמור לעיל, הגשת התביעות הינה בגין נזק עקיף אשר נגרם בחודשים יולי 2019 ועד דצמבר 2019 ("מקטע 3"), בלבד וזאת עד ליום 31 במאי 2020.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרינו 97/19 ו-64/19.

דילוג לתוכן