PDF להורדה

עדכון תאריך חזרה לעבודה – דיווח למוסד לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה

שנה: 2020

מספר החוזר: 49.2020


בימים אלו עם השיבה ההדרגתית לעבודה יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה על חזרה/הפסקת תקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת).

יודגש, כי תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה, ולכן חשוב הדיווח המידי עם החזרה לעבודה וכן, על מנת למנוע תשלום יתר וחובות מול המוסד לביטוח לאומי.

דיווח למוסד לביטוח לאומי

על הפסקת תקופת החל"ת או ביטולה ידווח לביטוח הלאומי באחת משתי האפשרויות להלן:

על ידי העובד – באמצעות מילואי טופס מקוון. יצוין, כי אין צורך לצרף מסמכים.

לעדכון המוסד לביטוח לאומי על תחילת עבודה – לחצו כאן.

או

על ידי המעסיק – באמצעות מערכת השכר.

דיווח ללשכת התעסוקה

על העובד לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת תקופת החל"ת או על ביטולה (פחות מ-30 ימים רצופים ללא שכר) ועל החזרה לעבודה (בכדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים).

לעדכון לשכת התעסוקה על תחילת עבודה – לחצו כאן.

הארכת תקופת החופשה ללא תשלום

יובהר, כי כאשר מוארכת תקופת החל"ת – אין צורך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי (תקופת החל"ת הוארכה באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי).

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן