PDF להורדה

עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 2.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2024 הינו 4,952 ש"ח לחודש (זאת לעומת 4,692 ש"ח לחודש בשנת 2023).

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[1] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[2] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה (ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי). השכר הממוצע במשק החל מיום 1 בינואר 2024, הינו 12,379 ש"ח לחודש.

כאמור, סכום הגמלה הפנסיונית נקבע לפי 40% מהשכר הממוצע במשק – דהיינו, 4,952 ש"ח לחודש החל מיום 1 בינואר 2024.

 נדגיש, כי מדובר בעליה של 5.53% ביחס לשנה קודמת (וזאת לאחר עליה של 12.49% ביחס לשנים הקודמות בשנת 2023(!)) – דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.

בעניין זה ראו גם את מכתבה של המחלקה המשפטית ואגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

[2]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

דילוג לתוכן