PDF להורדה

עדכון לטופס 101 – על חבר קיבוץ להצהיר האם הכנסתו מועברת לקיבוץ

שנה: 2023

מספר החוזר: 132.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה עדכון לטופס 101, במסגרתו הוספה בטופס רובריקה בה על העובד להצהיר האם הוא חבר קיבוץ / מושב שיתופי ובמידה והינו חבר קיבוץ / מושב שיתופי עליו לציין האם הכנסותיו מהמעסיק מועברות לקיבוץ.

נזכיר, כי טופס 101 (כרטיס עובד) הינו טופס, אותו עובד שכיר (לרבות מקבל קצבת פנסיה) חייב למלא עם תחילת עבודתו במקום עבודה חדש ובתחילת כל שנת מס לאחר מכן, וכמו כן, במקרים בהם חלו שינויים בפרטיו האישיים של העובד (בתוך שבוע מתאריך השינוי).

טופס זה מהווה אסמכתה למעסיק לעניין חישוב המס החל על העובד, לרבות מתן הקלות, הטבות וזיכויים להן זכאי העובד.

כאמור לעיל, רשות המסים פרסמה לאחרונה עדכון לטופס 101, במסגרתו הוספה לחלק ב' בטופס הרובריקה הבאה, במסגרתה, על העובד להצהיר האם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי ובמידה והוא חבר קיבוץ / מושב שיתופי עליו לציין האם הכנסותיו מהמעסיק מועברות לקיבוץ:

 

בהתאם להנחיות, במידה והחבר יסמן, שהכנסותיו מהמעסיק אינן מועברות לקיבוץ, המעסיק יהיה מנוע מלנכות לעובד מס לפי לוח הניכויים הרגיל וינכה לעובד מס בשיעור המרבי (47%) מכל תשלומי המעסיק (מהשקל הראשון).

נציין, כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, כוונת רשות המסים בטופס הינה לדיווח ההכנסות באמצעות הקיבוץ, על פי סעיף 60א לפקודה. לפיכך, ככל שמתבצע דיווח מלא של הכנסות החבר לקיבוץ, כאמור, ניתן לסמן בטופס כי ההכנסות מועברות לקיבוץ.

לאור האמור, מומלץ להביא את הנושא לידיעת כל החברים, שהינם עובדי חוץ, ולהדגיש בפניהם כי במידה וחבר אינו מעביר לקיבוץ דיווח מלא על כל הכנסותיו מיגיעה אישית, ובכלל זה את טפסי ה-106 מכל מקומות העבודה וקופות הפנסיה, החבר צפוי לשאת בחבויות מס גבוהות מאוד, פתיחת תיק מס הכנסה וסנקציות נוספות.

כמו כן, חשוב לציין כי השמטת פרטים או הצהרה לא נכונה של העובד בטופס 101 הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.

בהזדמנות זו, נבקש להזכיר את החשיבות של המצאת טפסי ה-106 של החברים לקיבוץ בהקדם האפשרי, זאת על מנת למנוע עיכובים בהגשת הדוח השנתי של הקיבוץ לרשות המסים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן