PDF להורדה

עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 13.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2021, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

יודגש, כי סך כל הניכויים המותרים על פי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

להלן הסכומים המעודכנים לשנת 2021:

  • ניכוי בעד הוצאות מגורים הולמים לעובד

הסכום המרבי, המותר בניכוי, משכר עובדי זרים בענף החקלאות, בגין מגורים הולמים[1], הכוללים ריהוט ואבזור (כמפורט בתקנות), ובגין הוצאות נלוות, המסופקות על ידי החקלאי לעובדים –  547.28 ש"ח.

הסכום לעיל מורכב מ-2 סכומים, כדלקמן:

בגין מגורים הולמים – סכום מרבי של 240.22 ש"ח.

בגין הוצאות נלוות למגורים – מים, חשמל וארנונה – סכום מרבי של 307.06 ש"ח.

  • דמי ביטוח רפואי

הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות, משכרו החודשי של העובד, שאינו עובד סיעוד, הינו עד שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו, אך לא יותר מ-124.72 ש"ח.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

[1]  ללא קשר לאזור המגורים או להיות המגורים בבעלות החקלאי או בשכירות.

דילוג לתוכן