PDF להורדה

עדכון דחוף בנושא תשלום על ידי המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל"ת בכל חודש אפריל 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 59.2020


ברצוננו לעדכנכם בנוגע לתשלום דמי ביטוח לאומי לחודש אפריל, עבור עובדים שהוצאו לחל"ת בכל חודש אפריל 2020.

בחוזרנו 42/20 "היבטי ביטוח לאומי בתקופת משבר הקורונה – מעסיקים" – כתבנו: "מעביד, שהוציא את העובד לחל"ת, והעובד זכאי לדמי אבטלה – אינו צריך לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי (כנהוג בדרך כלל בחל"ת), כיוון שמדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי".

כתבנו זאת על אף תקנה 6(א) לתקנות הביטוח לאומי, המחייבת תשלום דמי ביטוח לעובדים הנמצאים בחל"ת למשך חודשיים: "עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי – חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף 353 לחוק, בעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור".

במקביל פנינו לביטוח לאומי וביקשנו שבמצב של עובד בחל"ת המקבל אבטלה יש לבטל את ההוראה האמורה בתקנה, כדי למנוע כפל תשלום.

נציין, כי המלצת לשכת רואי חשבון, בהתאם לתשובה שקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, שכיוון שאנו נמצאים כעת בתחילת חודש מאי, ומועד הדיווח והתשלום הינו ה-15 במאי, וכיוון שמדובר בדיווח נפרד למוסד לביטוח לאומי על עובדים אלו מהעובדים הרגילים (טופס 613 ולא טופס 102) – בכל מה שקשור לעובדים שהיו בחל"ת במשך כל חודש אפריל – להמתין עם הדיווח והתשלום למוסד לביטוח לאומי. וכן, כי נמסר ללשכה, מהביטוח לאומי, כי ייצאו הנחיות עוד לפני מועד התשלום החוקי.

אנו מניחים ומקווים, שהמוסד לביטוח לאומי יחליט על ביטול התשלום.

נמשיך לעדכן.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן