PDF להורדה

עדכון בנוגע ליציאה לחל"ת בזמן המלחמה

שנה: 2023

מספר החוזר: 122.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי  בימים אלו הוקלו התנאים לזכאות לקבלת דמי אבטלה בזמן חל"ת[1].

להלן תמצית תנאי הזכאות המעודכנים:

  • ניתן לקבל דמי אבטלה גם ללא ניצול כל ימי החופש.
  • קבלת דמי אבטלה מהיום הראשון (חלף קיזוז של 5 ימים ראשונים).
  • מי שמעסיקו הוציאו לחל"ת לתקופה של 15 ימים, לפחות (חלף 30 ימים).

יובהר, כי מי שחזר לעבודה, אפילו לימים בודדים, לפני תום 15 הימים – אינו זכאי לדמי אבטלה בגין חודש זה.

  • מי שיצא לחל"ת מרצונו יוכל לקבל דמי אבטלה לאחר 90 ימים.
  • על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה יש צורך בתקופת הכשרה של 6 חודשי עבודה (חלף 12 חודשים) ב-18 החודשים האחרונים.
  • על העובד להירשם בלשכת התעסוקה עם קבלת המכתב מהמעסיק וכן להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי.

יובהר, כי מעסיק, שהוציא את עובדיו לחל"ת, לא יהיה זכאי לקבל בגינם פיצויים בגין תכניות הסיוע, שפורסמו על ידי משרד האוצר.

המלצתנו המעשית – להוציא את העובדים, שלא עובדים, לחל"ת – שכן, זה המסלול המבטיח פיצויים, נכון לעכשיו, בעוד שתכניות הסיוע, שפורסמו על ידי משרד האוצר, יינתנו תחת עמידה בקריטריונים שונים ותוך פיצוי חלקי בלבד על הנזקים שנגרמו.

יצוין, כי בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בחודשים 10-11/2023. אם תוארך התקופה הקובעת יוארך הפטור בהתאם. מעסיק שהעביר דוח חל"ת שוטף לחודש 10/23 – הדוח ימחק מהמערכת, ובהמשך תחסום המערכת כל דיווח שוטף על חל"ת בחודשים 10-11/2023.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

[1]    חל"ת – חופשה ללא תשלום, במהלכה יחסי העבודה בין העובד למעביד לא מתנתקים ולאחריה העובד זכאי לחזור לעבודתו באותם תנאים בהם עבד לפני החל"ת. בחודשיים הראשונים לחל"ת על המעביד להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד.

דילוג לתוכן