PDF להורדה

עדכון בדבר תשלום אגרה שנתית מופחתת לחברות, שותפויות ועמותות

שנה: 2020

מספר החוזר: 39.2020


ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעת רשות התאגידים, כי בימים אלו נבחן תיקון חקיקה לפיו יוארך מועד תשלום האגרות השנתיות המופחתת בתקופה של חודש וחצי (מיום 31 במרץ 2020[1] ועד ליום ה-15 במאי 2020).

בהתאם להודעת רשות התאגידים, בהינתן כוונה זו, כדי להקל על הציבור לנוכח הקשיים הכלכליים והאחרים המתעוררים בתקופה זו בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הוחלט להמשיך לגבות במהלך חודש אפריל 2020 את האגרה השנתית של חברה, עמותה או שותפות בתעריפיה הנוכחיים (המופחתים), ללא התוספת הקבועה בתקנות, שהיתה אמורה לחול מיום 1 באפריל 2020.

יודגש, כי ככל שתיקון החקיקה כאמור לא יושלם, או שייקבעו במסגרתו הוראות אחרות מהאמור לעיל, יפעל משרד המשפטים לגביית הפרשי תעריפי אגרות אלו בהתאם לדין הקיים.

כמו כן, יחידת רשם העמותות וחל"צ פרסמה קובץ שאלות ותשובות בנושא היערכות בשעת חירום – קורונה (נכון ליום 29/3/20). תכני הקובץ הופקו מהודעות לציבור וכן משאלות ותשובות שנענו על ידי היחידה במהלך התקופה באופן ישיר כמענה לפניות שונות.

לקריאת המסמך – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 16/20 ו-17/20.

דילוג לתוכן